ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Title.Alternative
Factors affecting nightlife behavior of student in Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Creator
จุฬารัตน์ ชอบธรรม
Creator
ธนพล นวลนางแย้ม
Creator
วรรณวิภา อุ่นจันที
Creator
กมลชนก รุ่งเจริญ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.คณะวิทยาศาสตร์ -- นักศึกษา
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.คณะวิทยาศาสตร์ -- นักศึกษา -- การท่องเที่ยว
Subject
นักศึกษา -- การท่องเที่ยว
Subject
การทดสอบไคสแควร์
Subject
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
Subject
สถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ปัญหาพิเศษนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนและเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งตัวแปรอิสระที่ศึกษา คือ เพศ ระดับชั้นปี ภาควิชา เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา (GPA) ที่พักอาศัย สภาพครอบครัวของนักศึกษา รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านครอบครัว ตัวแปรตาม คือพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษา จำนวน 506 คน โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและแผนการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ ไคสแควร์ (Chi-Square Test of Independent) และฟรีแมน-ฮอร์ตัน (The Freeman--Halton Test) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนักศึกษาที่ตกเป็นตัวอย่าง พบว่าสถานที่ที่ไปเที่ยวกลางคืนมีความสัมพันธ์กับเพศ ภาควิชา เกรดเฉลี่ยสะสม และปัจจัยด้านส่วนบุคคล ความถี่ในการไปเที่ยวกลางคืนมีความสัมพันธ์กับเพศ ชั้นปีที่กำลังศึกษา ภาควิชา เกรดเฉลี่ยสะสม และปัจจัยด้านส่วนบุคคล ช่วงเวลาที่ออกไปเที่ยวกลางคืนมีความสัมพันธ์กับเพศ ชั้นปีที่กำลังศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม ที่พักอาศัย และรายได้ของนักศึกษาต่อเดือน บุคคลที่ไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันมีความสัมพันธ์กับที่พักอาศัย และปัจจัยด้านครอบครัว บุคคลที่ให้ค่าใช้จ่ายในไปการเที่ยวกลางคืนมีความสัมพันธ์กับภาควิชา ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการไปเที่ยวกลางคืนมีความสัมพันธ์กับชั้นปีที่กำลังศึกษา ที่พักอาศัย ปัจจัยด้านส่วนบุคคล และปัจจัยด้านครอบครัว และการกระทำที่ไปเที่ยวกลางคืน เช่น ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฟังเพลง รับประทานอาหาร เป็นต้น มีความสัมพันธ์กับเพศ ชั้นปีที่กำลังศึกษา ที่พักอาศัย รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน และปัจจัยด้านส่วนบุคคล ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุจิตรา สุคนธมัต
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
sujitra.su@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-03-28
Date.Modified
2562-03-28
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
สถิติ
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49