ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โปรแกรมคำนวณการลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โปรแกรมคำนวณการลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Title.Alternative
Program of calculator invesment on mutual fund for tax deduction
Creator
กุลนิษฐ์ อักษรศรี
Creator
ภัทราภรณ์ บุญเรือง
Creator
นันทวรรณ กิจเต่ง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
ภาษีเงินได้ -- การหักลดหย่อน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
การหักลดหย่อนภาษี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
กองทุนรวม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
Subject
คณิตศาสตร์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ปัญหาพิเศษนี้ได้ทำการศึกษาวิธีการคำนวณ การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และศึกษาลงทุนในกองทุนรวมที่เอื้อประโยชน์ต่อการลดหย่อนภาษี โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) ในการสร้างแบบจำลองการตัดสินใจเพื่อหาแนวทางการลงทุนในกองทุนรวมที่คุ้มค่าที่สุดและความเสี่ยงที่ผู้ใช้สามารถยอมรับได้ และนำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ Visual Basic ที่จะสามารถคิดคำนวณ วางแผน การเสียภาษี เพื่อความสะดวกและแม่นยำในการคำนวณภาษี ตลอดจนช่วยแนะนำในการลงทุนในกองททุนรวมที่จะช่วยให้สามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยจึงสามารถช่วยให้การเสียภาษีในแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พรชัย ชัยสนิท
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-03-27
Date.Modified
2562-03-27
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Descipline
คณิตศาสตร์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144