ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบการเลื่อนนัดหมายและการแจ้งเตือนนัดผ่าน Responsive website

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบการเลื่อนนัดหมายและการแจ้งเตือนนัดผ่าน Responsive website
Title.Alternative
Postponement and notification of appointment VIA responsive website
Creator
ชุติชัย ศรีวิเชียร
Creator
โมไนย เกษมพันธ์กุล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การนัดพบ
Subject
บริการทางการแพทย์ -- ฐานข้อมูล
Subject
เวชระเบียน -- การประมวลผลข้อมูล -- ฐานข้อมูล
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- บริการทางการแพทย์
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
Subject
วิศวกรรมอุตสาหการ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: โครงงานปริญญานิพนธ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการเลื่อนนัดหมาย และการแจ้งเตือนนัดหมายผ่าน Responsive Website โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกคนไข้ในการเข้ารับการรักษา โดยการกระจายคนไข้ที่เข้ารับการรักษาไปตามช่วงเวลาต่างๆ ด้วยการแสดงคิวการรักษาในแต่ละช่วงเวลา เพื่อที่คนไข้จะสามารถเลื่อนนัดหมายการรักษากับคลีนิกไปใช้ในช่วงเวลาที่คนไข้สะดวก และมีระบบสนับสนุนการทำงานของพนักงานคลินิก ด้วยการแสดงชื่อ การรักษา เบอร์โทรศัพท์ วันที่ และช่วงเวลาที่มีการรักษา โดยระบบจะแสดงรายการคนไข้ที่มีนัดหมายภายใน 3 วัน เพื่อที่พนักงานคลินิกจะสามารถยืนยันนัดหมายได้สะดวกขึ้น และมีการแจ้งเตือนด้วยอีเมล์ โดยใช้โปรแกรมเน็ตบีนส์ในการสร้างเว็บไซต์, โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมินในการจัดการบริหารระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บฐานข้อมูล สำหรับส่วนประกอบของเว็บไซต์ประกอบด้วย ระบบการล็อกอิน ระบบการเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย ระบบการเพิ่มข้อมูลแพทย์ ระบบการส่งอีเมล์ ระบบการแสดงนัดหมายในปัจจุบัน ระบบการเลื่อนนัดหมาย โดยเว็บไซต์นี้ถูกออกแบบให้มีการแสดงผลอย่างเหมาะสมด้วยการปรับขนาดหน้าจออัตโนมัติตามอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ภาสุ พูนภักดี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์
Contributor.Email
pasu.po@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-03-27
Date.Modified
2562-03-27
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมอุตสาหการ
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอุตสาหการ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33