ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำขนาดพิกัด 500 VA, 24 V

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำขนาดพิกัด 500 VA, 24 V
Title.Alternative
500 VA, 24 V low speed generator
Creator
ธนาพล ทัดสวน
Creator
ศธัญชล สมธนกิจ
Creator
ศุภวิชญ์ แก้วมหา
Creator
อลงกต ธิต๊ะยา
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- การออกแบบ
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- กระแสสลับ
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
Subject
แรงแม่เหล็กไฟฟ้า
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบคุณลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเส้นแรงแม่เหล็กตามแนวแกนขนาดพิกัด 500 VA, 24 V ความเร็วรอบต่ำ ซึ่งมีจุดเด่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเส้นแรงแม่เหล็กตามแนวแกน คือ โครงสร้างที่ไม่ยุ่งยาก การออกแบบมี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ส่วนที่เคลื่อนที่ (Rotor) เป็นการใช้แม่เหล็กถาวรแทนขดลวด โดยใช้แม่เหล็กถาวร 24 ก้อน กับส่วนที่อยู่กับที่ (Stator) จะใช้ขดลวดทั้งหมด 10 ขด มาทำการต่ออนุกรมและวางขดลวดเป็นวงกลมทำมุมห่างกัน 36 องศา โดยการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ความเร็ว 300 รอบต่อนาที และทำการเพิ่มภาระทางไฟฟ้า ตั้งแต่ 50 วัตต์ – 500 วัตต์ พบว่าเมื่อเพิ่มภาระทางไฟฟ้าจะทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงตามสัดส่วนของภาระทางไฟฟ้า ในขณะที่ภาระทางไฟฟ้าเท่ากับ 500 วัตต์ ที่ช่องว่างอากาศ 5, 6, 7 มิลลิเมตร แรงดันไฟฟ้าจะมีค่า 27.2,26.4 และ 24.6 โวลต์ ตามลำดับ โดยที่พิกัดภาระทางไฟฟ้า 500 วัตต์ ระยะช่องว่างอากาศ 5 มิลลิเมตร ความเร็ว 300 รอบต่อนาที จะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ 56.3% และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้โดยการนำพลังงานที่ได้ไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
teeraphon.ph@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-03-26
Date.Modified
2562-03-26
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.226.251.205