ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาเซลล์จุลินทรีย์ผสมที่มีการผลิตเอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซลโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาเซลล์จุลินทรีย์ผสมที่มีการผลิตเอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซลโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
Title.Alternative
Development of lipase producing mixed whole-cell microorganisms as biodiesel catalyst by response surface methodology
Creator
กิจสิทธิ์ พรหมสุทธิ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
จุลินทรีย์
Subject
ตัวเร่งปฏิกิริยา
Subject
แบคทีเรีย--การคัดแยก
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
Subject
Microorganisms
Subject
Catalysts
Subject
Bacteria
Subject
Biodiesel fuels
Subject
เทคโนโลยีชีวภาพ--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มุ้งเน้นที่จะคัดเลือกและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียและยีสต์ที่แยกได้จากดินบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันรวมทั้งยีสต์สายพันธุ์กลายที่มีกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสเพื่อผลิตเป็นตัวเร่งชีวภาพของจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล พบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรียได้ 8 สายพันธุ์ ยีสต์สายพันธุ์ดั้งเดิม 7 สายพันธุ์ และยีสต์สายพันธุ์กลาย 1 สายพันธุ์ ทำการคัดเลือกเบื้องต้นด้วยการเลี้ยงเชื้อในสภาวะอาหารแข็งที่มี Rhodamine B ปริมาณ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และน้ำมันเหลือใช้จากครัวเรือนเป็นแหล่งคาร์บอน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีโคโลนีสีชมพูอมส้ม จากนั้นคัดเลือกอีกครั้งในสภาวะอาหารเหลวที่มีน้ำมันเหลือใช้จากครัวเรือนเป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อทำการวัดค่ากิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส พบว่าแบคทีเรียสายพันธุ์ KPB8 ยีสต์สายพันธุ์ดั้งเดิม KPY9 และยีสต์สายพันธุ์กลาย G47 ให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์สูงสุดและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 กับสายพันธุ์อื่นคือมีค่าเท่ากับ 0.31, 0.34 และ 0.4 ยูนิตต่อมิลลิลิตรตามลำดับจากนั้นนำแบคทีเรีย ยีสต์สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์กลายไปทดสอบความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น โดยการเลี้ยงเชื้อในน้ำมันเหลือใช้จากครัวเรือนร่วมกับเอทานอลและเมื่อคำนวณปริมาณร้อยละการผลิตเอสเทอร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ส่วนใสบนสุดที่ได้จากการเลี้ยงเชื้อด้วย GC-MS พบว่าแบคทีเรียสายพันธุ์ KPB10 ยีสต์สายพันธุ์ดั้งเดิม KPY9 และสายพันธุ์กลาย G47 มีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นได้เป็นเอสเทอร์ได้ดีซึ่งมีร้อยละของปริมาณเอสเทอร์ เท่ากับร้อยละ 30.7, 12.2 และ 42.9 ตามลำดับ จากนั้นทำการจัดจำแนกสายพันธุ์เชื้อที่คัดเลือกด้วย 16s rRN สำหรับแบคทีเรีย และ 26s rRNA สำหรับยีสต์พบว่า แบคทีเรียสายพันธุ์ดั้งเดิม KPB10 มีความเหมือนกับเชื้อ Bacillus siamensis ที่ระดับร้อยละ 99.78 ยีสต์สายพันธุ์ดั้งเดิม KPY9 มีความเหมือนกับเชื้อ Pichia guilliermondii ที่ระดับร้อยละ 99 และสายพันธุ์กลาย G47 มีความเหมือนกับเชื้อ Candida orthopsilosis ที่ระดับร้อยละ 100 โดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ใน NCBI จากนั้นทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตตัวเร่งชีวภาพจากจุลินทรีย์ผสมโดยใช้สายพันธุ์เชื้อที่คัดเลือก และการผลิตไบโอดีเซลโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง พบว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตตัวเร่งชีวภาพคือ ร้อยละปริมาณรำข้าวมีค่าเท่ากับ 5.37 น้ำหนักต่อปริมาตร ร้อยละปริมาณกากน้ำตาลมีค่าเท่ากับ 2.10 ปริมาตรต่อปริมาตร และค่าความเป็นกรดด่างมีค่าเท่ากับ 7.32 จะได้ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.36 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และมีปริมาณตัวเร่งชีวภาพสูงสูงที่ 2.58 โคโลนีฟอร์มมิ่งยูนิตต่อมิลลิลิตร และสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตโบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งชีวภาพจากการผสมสายพันธุ์เชื้อที่คัดเลือกเป็นตัวเร่งชีวภาพคือ อัตราส่วนเอทานอลต่อน้ำมันมีค่าเท่ากับ 3.78:1 โมลต่อโมล ร้อยละปริมาณตัวเร่งชีวภาพมีค่าเท่ากับ 10.52 น้ำหนักต่อปริมาตรและระยะเวลาในการบ่มมีค่าเท่ากับ 72 ชั่วโมงจะได้ร้อยละปริมาณเอสเทอร์สูงสุดมีค่าเท่ากับ 96.67 และร้อยละของผลผลิตที่ได้มีค่าเท่ากับ 86.07
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อารี ฤทธิบูรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
aree.ri@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-03-25
Date.Modified
2562-03-25
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-SC-M-020-029
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีชีวภาพ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีชีวภาพ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69