ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑ์ความมั่นคงโดยอัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติการแบบไม่มีการลงบันทึก

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑ์ความมั่นคงโดยอัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติการแบบไม่มีการลงบันทึก
Title.Alternative
Automated security compliance checking for non-logged operations
Creator
นันทา จันทร์พิทักษ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การประมวลผลข้อมูล
Subject
Electronic data processing
Subject
Data processing
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ในปัจจุบันไม่ว่าการปฏิบัติการใด ๆ ล้วนมีระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยลดภาระงานในการประมวลผลโดยเฉพาะภาระงานที่มีข้อมูลปริมาณสูง ๆ แต่ในบางภาระงานก็ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนแรงงานคนทั้งนี้คอมพิวเตอร์กับคนนั้นมีความแตกต่างกันในด้านการประมวลผลข้อมูลคือคนสามารถแยกแยะความกำกวมของภาษาได้แต่มีความเร็วจำกัดในด้านการประมวลผลข้อความที่มีปริมาณสูงส่วนระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปนั้นสามารถประมวลผลข้อมูลข้อความปริมาณสูง ๆ ได้ในเวลาที่รวดเร็วแต่ยังไม่สามารถจัดการกับความกำกวมของภาษาได้ดีนักการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความมั่นคง (Security Compliance Checking) ก็เป็นภาระงานหนึ่งที่ยังคงต้องอาศัยการทำงานด้วยคนเป็นหลักเนื่องจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ นั้นถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาธรรมชาติซึ่งมีความกำกวมสูงจำเป็นต้องใช้การตีความด้วยคนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและยังเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานแทนคนได้ดังนั้นเวลาและค่าแรงงานที่ต้องเสียไปกับกิจกรรมนี้จึงถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอกระบวนการที่สามารถทำให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความมั่นคงมีความเป็นอัตโนมัติโดยนำเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลกับข้อมูลที่เป็นรูปแบบของภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญโดยเลือกตัวอย่างกระบวนการทำงานที่ปรกติแล้วไม่มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่สามารถประมวลผลได้ (Non-Logged Operations) และใช้หลักการของการถามตอบซึ่งเป็นกระบวนการของการตรวจสอบโดยทั่วไปวิธีการที่นำเสนอในงานวิจัยฉบับนี้สามารถช่วยให้บุคลากรที่ไม่ใช่ผู้ตรวจสอบสามารถทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความมั่นคงได้เองสามารถรู้ได้ว่ากระบวนการควบคุมใด ๆ ที่ปฏิบัติอยู่ไม่ตรงตามข้อกำหนดซึ่งจะทำให้รายจ่ายสำหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Management) ลดลงเป็นอย่างมาก
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
chanboon.sa@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-03-25
Date.Modified
2562-03-25
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-IT-D-001-001
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33