ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักศึกษา คณะวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2546

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักศึกษา คณะวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2546
Title.Alternative
The opinions about student-centered of animal science subject student in Rajamongala Institute of Technology Chantaburi campus, academic year 2003
Creator
ปรียาพร อนุรักษ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี.คณะวิชาสัตวศาสตร์ -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
Subject
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ครุศาสตร์เกษตร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2546
Date.Issued
2562-03-11
Date.Modified
2562-03-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Department
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251