ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบแนะนำและดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบแนะนำและดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
The formation of hydroponics instructional automatic system
Creator
อำนาจ ขาวเน
Creator
มนุเชษฐ์ รุ่งรักษา
Creator
วชิรวิชญ์ สิริภักดิ์ธนากร
Creator
ศิริรัตน์ อุปะไชย
Subject
การปลูกพืชในน้ำยา -- การควบคุมอัตโนมัติ -- วิจัย
Subject
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน -- การควบคุมอัตโนมัติ -- วิจัย
Subject
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. -- คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย
Description.Abstract
ในการออกแบบ IoT (Internet of Things) ร่วมกับ LoRa จะทำให้ได้ระบบอัตโนมัติสื่อสารไร้สายทางไกลที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลายภาพแบบ โดยที่ภาพแบบของโครงการนี้คือ ระบบแนะนำและดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการรวมการเกษตรกรรมเข้ากับเทคโนโลยีจากการศึกษาทดลองเพาะปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ทำให้ทราบว่ามีหลายปัจจัยที่ผู้ปลูกควรคำนึง เช่น การควบคุมค่าความเข้มข้นของสารละลายต่างๆ ค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมกับผักแต่ละชนิด ปริมาณแสงที่ผักต้องการและอุณหภูมิ เป็นต้น ปัจจัยที่กล่าวมาถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำมาจัดทำระบบแนะนำและดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ โดยโครงการเรื่องระบบแนะนำและดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ (The formation of Hydroponics instructional automatic system) มีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบปลูกผักอัตโนมัติแบบไฮโดรโปนิกส์ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรควบคู่กับเทคโนโลยี เพื่อเรียนรู้พัฒนาการทำงานของ LoRa และ IoT (Internet of Tilings)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-03-05
Date.Modified
2562-03-05
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20