ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านของคลื่นไมโครเวฟ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านของคลื่นไมโครเวฟ
Title.Alternative
Testing of solution concetration using micrwave transmission techniques
Creator
ราเชณ คณะนา
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สารละลายข้น
Subject
ไมโครเวฟ
Subject
Slurry
Subject
Microwaves
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์นี้ นำเสนอ การตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านของคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งสารละลายที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเป็นสารละลายนํ้าตาลที่มีค่าของแข็ง ที่ละลายนํ้าได้ตั้งแต่ 16 ถึง 32 องคาบริกซ์ โดยศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของสารละลายนํ้าตาลที่ความถี่ตั้งแต่ 1 ถึง 10 กิกะเฮิรตซ์ โดยใช้วิธีโพรบแบบแกนร่วมปลายเปีดซึ่งพบว่า สารละลายนํ้าตาล ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันมีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกค่าแฟกเตอร์การสูญเสีย ค่าแทนเจนต์การสูญเสีย และ ค่าความลึกที่แตกต่างกันจากนั้น ได้ศึกษาขนาดของคลื่นไมโครเวฟที่รับได้จากการส่งผ่านสารละลายนํ้าตาลที่มีความเข้มข้นค่าต่าง ๆ โดยการจำลองแบบด้วยโปรแกรมแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อค่าระดับสัญญาณไมโครเวฟที่รับได้นั้น ประกอบด้วยระยะห่างระหว่างสายอากาศส่ง และรับความสูงของสารละลายน้ำตาลมุมของสายอากาศส่ง ความถี่ของสายอากาศ และ ความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลโดยเมื่อความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลมีค่าเพิ่มขึ้น ขนาดของสัญญาณไมโครเวฟที่รับได้มีค่าลดลง จากนั้นเปรียบเทียบผลที่ได้จากการจำลองแบบกับผลที่ได้จากการวัดโดยเครื่องวิเคราะห์โครงข่าย พบว่า มีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดีนอกจากนี้ ยังได้สร้างมอดูลระบบตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลายนํ้าตาลด้วยเทคนิคการส่งผ่านของคลื่นไมโครเวฟที่ ความถี่ 2.45 กิกะเฮิรตซ์ผลการทดสอบแสดงค่าขนาดของคลื่นไมโครเวฟที่รับได้แตกต่างกันสำหรับสารละลายน้ำตาลที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันเข่นเดียวกับผลที่ได้จากการจำลองแบบ และผลที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องวิเคราะห์โครงข่าย ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสามารถใช้เทคนิคการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สถาพร พรหมวงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
sathaporn.pr@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-03-04
Date.Modified
2562-03-04
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-EN-D-018-054
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.51.69