ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Activities-based learning designs for history of art with undergraduate
Creator
เตือนฤดี รักใหม่
Subject
การเรียนรู้ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- วิจัย
Subject
การเรียนแบบมีส่วนร่วม -- วิจัย
Subject
ประวัติศาสตร์ในศิลปกรรม -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. -- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -- วิจัย
Description.Abstract
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการค้นหากระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ใซ้กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาหลักการพื้นฐานของการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) และการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based Learning) (2) เพื่อค้นหากระบวนการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based Learning) ในวิชาประวัติศาสตร์คิลป์ และ (3) เพื่อมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการศึกษาแบบการเรียนรู้จากการฟังบรรยาย (Lecture-based Learning) ที่มีผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) ได้นำไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนหลักการ 5 ประการ คือ (1) การตั้งผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (2) ผู้โดยสอนทำหน้าที่เป็น “วิทยากรกระบวนการ” (Facilitator) (3) การเรียนการสอนในแนวระนาบ ที่ผู้สอนกับผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน (4) การใช้กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ (Activity-based Learning) ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ และ (5) การสรุปบทเรียนการเรียนรู้ (Reflection) โดยให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผลจากการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ (Activity- based Learning) ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.88, S.D.ะ= 0.47) โดยนักศึกษามืความพึงพอใจต่อความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.34, S.D.= 0.27) ความพึงพอใจในสื่อการสอนที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.17, ,S.D.= 0.27) และความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยเห็นว่ามีส่วนซ่วยในการเตรียมตัวก่อนสอบอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.02, S.D.= 0.49)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
arch@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-02-28
Date.Modified
2562-02-28
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91