ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดลานบุญและโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดลานบุญและโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
Title.Alternative
The study of body mass index (BMI) and daily behaviors related to physical activity of students from grade 4-9 of Watlanboon school and Watplooksattha school
Creator
ณัฐนิชา นวลศิริ
Creator
พลอยไพลิน หมื่นทวงศ์
Creator
วิลาวัณย์ ฤทธิ์ศิริ
Creator
ชมพูนุท การิเทพ
Subject
โรงเรียนวัดลานบุญ -- นักเรียน -- การดำเนินชีวิต
Subject
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา -- นักเรียน -- การดำเนินชีวิต
Subject
ดัชนีมวลกาย
Subject
การทดสอบไคสแควร์
Subject
สถิติทดสอบที
Subject
การทดสอบสมมติฐาน
Subject
สถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การศึกษาปัญหาพิเศษในครั้งนี้มีวัตถประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของดัชนีมวลกายของนักเรียน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของดัชนีมวลกายของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาหาความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของดัชนีมวลกายและพัฒนาการของดัชนีมวลกายของนักเรียน ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดลานบุญและโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,130 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบความสัมพันธ์ด้วยวิธีโคสแควร์, การทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติที และการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติเอฟ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลภายในเกณฑ์น้ำหนักน้อยจากการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สรุปว่า ปัจจัยด้านระดับชั้นและด้านเพศมีผลต่อพัฒนาการของดัชนีมวลกาย ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ สัดส่วนของนักเรียนแต่ละพัฒนาการของดัชนีมวลกายของแต่ละปัจจัยพอๆกัน โดยทำการจัดกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการของดัชนีมวลกายดีขึ้น, กลุ่มพัฒนาการของดัชนีมวลกายปกติ และกลุ่มพัฒนาการของดัชนีมวลกายไม่ดีขึ้น พบว่า ไม่มีกลุ่มพัฒนาการของดัชนีมวลกายใดที่่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลและด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พรชัย หลายพสุ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-02-27
Date.Modified
2562-02-27
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
สถิติ
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.216.28.250