ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าโดยใช้ VBA : กรณีศึกษาร้านแปลงยาวค้าวัสดุ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าโดยใช้ VBA : กรณีศึกษาร้านแปลงยาวค้าวัสดุ
Title.Alternative
The warehouse management system developed using VBA : A case study of construction material store
Creator
ปรางมาศ ผลไพร
Creator
พิศุทธ์ สุวรรณ
Creator
อรณิชา บุญเดชากร
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การจัดการคลังสินค้า -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
ไมโครซอฟต์วิชัวล์เบสิก
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
Subject
สถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ในการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าของร้านแปลงยาวค้าวัสดุ คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษา สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่าสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานของร้านดังกล่าวขาดประสิทธิภาพคือ การจำตำแหน่งเดิมของสินค้านั้นๆไม่ได้ ไม่ทราบสถานะของสินค้าและไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ การนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าของร้านแปลงยาวค้าวัสดุโดยจะมีการทำ Visual Control เพื่อระบุตำแหน่งของสินค้าให้ชัดเจนและพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลด้วย Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับใช้ในการจัดการคลังสินค้าเพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ รวดเร็วและถูกต้อง จากการศึกษาพบว่าผลการปรับปรุงนั้นทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าคือ คลังสินค้ามีความเป็นระบบมากขึ้น ทำให้ทราบข้อมูลของสินค้า สถานะของสินค้า และสามารถหาสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น โดยเวลาเฉลี่ยในการหาสินค้าให้ลูกค้าลดลงจาก 100 วินาทีเป็น 43.52 วินาที ช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการดำเนินการและข้อมูลสินค้าในคลังเป็นปัจจุบัน (Real Time) ทำให้การจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-02-27
Date.Modified
2562-02-27
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
สถิติ
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251