ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดลูกผสม : การทดสอบผลผลิตขั้นต้นและการทดสอบในท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดลูกผสม : การทดสอบผลผลิตขั้นต้นและการทดสอบในท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
Title.Alternative
Development of vegetable soybean hybrid varieties : preliminary and regional yield trials in Chumphon province
Creator
วิทยา บัวเจริญ
Subject
ถั่วเหลืองฝักสด -- การทดสอบพันธุ์ -- วิจัย.
Subject
ถั่วเหลืองฝักสด -- พันธุ์ -- วิจัย
Subject
สจล. ภาควิชาพืชสวน -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Description.Abstract
ประชากรชั่วที่ 10 จำนวน 20 สายพันธุ์ตระกูล (family lines) ที่ผ่านการทดสอบและคัดเลือกมาจากประชากรชั่วที่ 9 ถูกนำมาทดสอบผลผลิตขั้นต้นที่แปลงทดสอบของภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ผลการทดสอบปรากฏว่า 15 สายพันธ์ตระกูลสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบผลผลิตขั้นต้น สายพันธุ์ตระกูลที่ผ่านการทดสอบขั้นต้น ถูกนำไปทำการทดสอบผลผลิตในท้องถิ่นที่แปลงทดสอบของวิทยาเขตชุมพร และแปลงทดสอบของเกษตรกรที่จังหวัดชุมพร ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2548 ผลการทดสอบปรากฏว่า 9 สายพันธ์ตระกูลสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบ สายพันธุ์ตระกูลที่ผ่านการทดสอบในขั้นนี้ เมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งถูกนำไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หลักเพื่อแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรระดับผู้นำนำไปใช้เป็นพันธุ์ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายเพื่อใช้เป็นพันธุ์ปลูก หรือเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรทั่วไปเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสดต่อไป สำหรับเมล็ดพันธุ์อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปทำการปลูกทดสอบเพื่อยืนยันความสามารถในการให้ผลผลิต และความสามารถในการปรับตัวกับสภาพการปลูกในท้องที่ต่างๆ ในการปลูกของเกษตรกร และในแปลงปลูกของบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถ่วเหลืองฝักสด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2548
Date.Issued
2562-02-15
Date.Modified
2562-02-15
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34