ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการติดเชื้อไวรัสอีสุกอีใส-งูสวัด ในประเทศไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการติดเชื้อไวรัสอีสุกอีใส-งูสวัด ในประเทศไทย
Title.Alternative
Mathematical model of infection with varicella zoster virus in Thailand
Creator
ณัฐจีรา ธนวัฒน์อมรกุล
Creator
นุชนาฏ สงค์เนย
Creator
สิริภา สุโพธิ์
Subject
โรคอีสุกอีใส -- ไทย
Subject
งูสวัด -- ไทย
Subject
โรคติดเชื้อ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
Subject
คณิตศาสตร์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โรคอีสุกอีใส-งูสวัดเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ ไวรัสวาริเซลลา (Varicella virus) หรือ Human herpes virus type 3 ในปัญหาพิเศษนี้ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคอีสุกอีใส-งูสวัด โดยการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกร์ใช้เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการเกิดโรคอีสุกอีใส-งูสวัดในประเทศไทย คณะผู้จัดทำใได้ทำการหาจุดสมดุล การหาเงื่อนไขที่ทำให้จุดสมดุลที่ได้มีความเสถียรภาพ และผลลัพธ์เชิงตัวเลข เพื่อให้ได้แบบจำลองสำหรับโรคอีสุกอีใส-งูสวัด อีกทั้งเป็นการวิเคราะห์ที่แนวทางลดการระบาดและวิธีการป้องกันของโรคนี้ต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พันธนี พงศ์สัมพันธ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-02-14
Date.Modified
2562-02-14
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
คณิตศาสตร์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70