ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากแบบสอบถาม ASQ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากแบบสอบถาม ASQ
Title.Alternative
Program of recording and analyzing elementarily ASQ questionnaire of AOT company, Suvarnnabhumi airport, Thailand
Creator
สุมิตรา ฮอหมัด
Creator
ลลิตา สุระมรรคา
Subject
สถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
แบบสอบถาม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
การวิเคราะห์ข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Description.Abstract
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของแบบสอบถาม ASQ บริษัท AOT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการประมวลผลภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Image Processing)และใช้ภาษา C# ในการพัฒนาโปรแกรม จากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ และสำรวจความพึงพอใจการใช้โปรแกรมโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon matched-pairs signed ranks test ผลการศึกษาพบว่า ผลจากการใช้โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของแบบสอบถาม ASQ มีความถูกต้อง และใช้เวลาน้อยกว่าวิธีการของเจ้าหน้าที่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากที่สุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-02-14
Date.Modified
2562-02-14
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20