ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การหมักเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากน้ำฟักข้าวที่เตรียมจากส่วนเนื้อและส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดด้วยแลคโตบาซิลลัสเพนโตซัส

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การหมักเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากน้ำฟักข้าวที่เตรียมจากส่วนเนื้อและส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดด้วยแลคโตบาซิลลัสเพนโตซัส
Title.Alternative
Fermentation of probiotic beverage gac fruit juice prepared from pulp and seed membrane with Lactobacillus Pentosus
Creator
ศันสนีย์ เกียรติสถิตย์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การหมัก
Subject
เครื่องดื่มสมุนไพร--การเก็บและรักษา
Subject
โพรไบโอติก
Subject
ฟักข้าว--การแปรรูป
Subject
ครุศาสตร์เกษตร--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสึกษาการหมักน้ำฟักข้าวที่เตรียมจากส่วนเนื้อและส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดด้วยเชื้อ Lactobacillus pentosus และคัดเลือกสูตรที่ผู้ชิมยอมรับ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช เปอร์เซนต์กรดแลคติก ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และจำนวนเซลล์ L. pentosus ระหว่างการหมักและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซสเซียส เป็นเวลา 30 วัน ศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการ ปริมาณของเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนของน้ำหมักฟักข้าว ผลการศึกษาพบว่า น้ำหมักฟักข้าวที่เตรียมจากส่วนเนื้อที่ผู้ชิมยอมรับคือ สูตรที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดเริ่มต้น 15 องศาบริกซ์ โดยมีค่าพีเอช เปอร์เซ็นต์กรดแลคติก ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และจำนวนเซลล์ L. pentosus หลังจากการหมัก 72 ชั่วโมง เท่ากับ 3.32 0.517 14 องศา บริกซ์ และ 2.0 x 10¹² โคโลนี/มล. ตามลำดับส่วนน้ำหมักฟักข้าวที่เตรียมจากเยื่อหุ้มเมล็ดที่ผู้ชิมยอมรับ คือสูตรที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดเริ่มต้น 15 องศาบริกซ์ โดยมีค่าพีเอชเปอร์เช็นต์กรดแลคติก ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และจำนวนเซลล์ L. pentosus หลังจากการหมัก 48 ชั่วโมง เท่ากับ 3.09 0.564 14 องศาบริกซ์ และ 1.5 x 10¹² โคโลนี/มล. ตามลำดับองค์ประกอบทางโภชนาการของน้ำหมักฟักข้าวที่เตรียมจากส่วนเนื้อ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วยพลังงาน 60.3 กิโลแคลอรี เบต้าแคโรทีน 79.8 ไมโครกรัม และไลโคปีน 0.07 มิลลิกรัม ส่วนน้ำหมักฟักข้าวที่เตรียมจากเยื่อหุ้มเมล็ด 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย พลังงาน 61.9 กิโลแคลอรีเบต้าแคโรทีน 1,200 ไมโครกรัม และไลโคปีน 5.29 มิลลิกรัม น้ำหมักฟักข้าวที่เตรียมจากจากส่วนเนื้อและเยื่อหุ้มเมล็ด พบว่า ที่อายุการเก็บรักษา 30 วัน มีจำนวนเซลล์ L. pentosus เท่ากับ 2 x 10¹¹ โคโลนี/มล. และ 7.3 x 10¹³ โคโลนี/มล. ตามลำดับ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปิ่นมณี ขวัญเมือง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
pinmanee.kw@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-02-12
Date.Modified
2562-02-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-ED-M-241-086
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2559
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ครุศาสตร์เกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Descipline
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34