ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการการสั่นของคาน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการการสั่นของคาน
Title.Alternative
Numerical solution for vibration of cantilever beam
Creator
เมธา อิ้วสวัสดิ์
Creator
อารียา ชุมแก้ว
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
คานคอนกรีต -- การสั่นสะเทือน
Subject
สมการเชิงอนุพันธ์
Subject
การคำนวณเชิงตัวเลข
Subject
คณิตศาสตร์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ในปัญหาพิเศษนี้ศึกษาการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการคานเพื่อหาสมการการสั่นของคานที่ปลายคานข้างหนึ่งยึดติดกับผนังและปลายคานอีกช้างเป็นอิสระ (Cantilever Beam) โดยจะศึกษาระเบียบวิธีผลต่างจำกัดเปรียบเทียบกันผลเฉลยโดยระเบียบวิธีแยกตัวแปร และลดรูปสมการการสั่นของคานพร้อมหาผลเฉลยโดยระเบียบวิธีผลต่างจำกัด การแปลงลาปลาซและวิธีคอลโลเคชัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ภัคคินี ชิตสกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-01-31
Date.Modified
2562-01-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
คณิตศาสตร์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.216.28.250