ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เว็บแอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เว็บแอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
Title.Alternative
Web application to analysis for optimal returns in financial investment
Creator
กฤษณา ทิวรักษา
Creator
ณัฐชา มารุมาศ
Creator
นิสากร ศรีวิไลลักษณ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การเงิน -- อัตราผลตอบแทน
Subject
การลงทุน -- อัตราผลตอบแทน
Subject
การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณิตศาสตร์ -- การโปรแกรมเชิงเส้น
Subject
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน -- การโปรแกรมเชิงเส้น
Subject
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Subject
คณิตศาสตร์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ปัญหาพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาผลตอบแทนที่เหมาะสมในการลงทุน ในส่วนแรกจะวเคระห์ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภท คือ เงินฝากประจำ พันธบัตร กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และประกันชีวิต โดยใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยวิธีการโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) คำนวณค่าเหมาะสมในการเลือกลงทุนของหลักทรัพย์ทางการเงิน โดยใช้วิธีซิมเพล็กซ์ช่วยในการคำนวณและใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการแสดงผล ซึ่งจะช่วยคำนวณหาค่าเหมาะสมที่ใช้ลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงินของแต่ละประเภท ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูปแบบผลตอบแทน เงินได้สุทธิ การลดหย่อนภาษีประจำปีและจากการพิจารณาค่าผลตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบหลักทรัพย์ทางการเงินที่เหมาะสมกับการเลือกลงทุนที่สุดพบว่า การลงทุนในภาวะปัจจุบัน ในผู้ลงทุนที่มีอายุน้อยการลงทุนในประกันชีวิตจะให้ผลตอบแทนมากที่สุด แต่หากเป็นผู้ลงทุนที่มีอายุมากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้้ยงชีพจะให้ผลตอบแทนมากที่สุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
busayamas.pi@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-01-31
Date.Modified
2562-01-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
คณิตศาสตร์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69