ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในดอกบัวหลวงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในดอกบัวหลวงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
Title.Alternative
Pre-and post-harvest treatments of thrips on lotus flowers
Creator
สยมพร เปลี่ยนศรี
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เพลี้ย--การควบคุม
Subject
บัว--โรคและศัตรูพืช
Subject
เกษตรศาสตร์--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การศึกษาการแพร่กระจายของเพลี้ยไฟในดอกบัวหลวงสัตตบงกช สัตตบุษย์ ปทุมปุณฑริก ผลการศึกษาพบว่ามีเพลี้ยไฟที่อาศัยอยู่ในดอกบัวหลวง 3 ชนิด Frankliniella schultzei (Trybom), Scirtothrips dorsalis Hood และ Selenothrips rubrocinctus (Giard) เพลี้ยไฟ F. schultzei อาศัยอยู่บริเวณกลีบดอกและส่วนเกศร S. dorsalis อาศัยอยู่บริเวณก้านดอกและกลีบดอกรอบนอกส่วน S. rubrocinctus พบที่ก้านดอก ปุณฑริกเท่านั้น วิธีการจุ่มดอกบัวแบบคว่ำและหงาย พบว่าการคว่ำดอกสามารถกำจัดเพลี้ยไฟได้มากกว่าการหงายดอก การห่อดอกบัวเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟด้วยถุงรีเมย์ สีขาว ดำเข้ม น้ำตาลเข้ม ดำ และน้ำตาล ในดอกบัวที่พึ่งโผล่พ้นน้ำ ทำการห่อดอกบัวป็นเวลา 5 วันสามารถป้องกันเพลี้ยไฟได้ แต่พบเพลี้ยไฟที่บริเวณก้านดอก เมื่อห่อดอกบัวนาน 10 และ 15 วัน พบว่าเพลี้ยไฟในดอกบัวหลวงทุกวิธีการ แต่มีปริมาณเพลี้ยไฟน้อยกว่าในดอกที่ไม่ได้ห่อ สีของดอกบัววัดใน ค่า L* a* และ b* พบว่าในการห่อมีผลกระทบต่อสีต่อกลีบดอกเล็กน้อย ค่าความสว่างสีดอกในถุงห่อกับวิธีควบคุมมีความแตกต่างกันเล็กน้อยดอกที่ห่อกับวิธีควบคุมมีความแตกต่างกันเล็กน้อยดอกที่ห่อด้วยถุงรีเมย์มีค่า +a* และ +b* มากกว่าวิธีควบคุมการใช้กับดักกาวเหนียวสีม่วง ขาว ดำเหลือง น้ำเงิน เขียว และน้ำตาลเพื่อลดประชากรเพลี้ยไฟ 3 ชนิด F. schultzei, S dorsalis และ S. rubrocinctus เดือนกรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2557 พบว่าเพลี้ยไฟ F. schultzei และ S. dorsalis ส่วนใหญ่จะพบได้ที่กับดับกาวเหนียวสีขาวดึงดูดเพลี้ยไฟ F. schultzei และ S. dorsalis เข้าติดได้มากที่สุด ส่วนเพลี้ยไฟ S. rubrocinctus ติดกับดักสีเหลือง ซึ่งเกษตรสามารถเลือกใช้สีของกับดักกาวเหนียวที่เหมาะสมเพื่อลดประชากรเพลี้ยไฟก่อนการเก็บเกี่ยว การศึกษาความเป็นพิษของก๊าซโอโซน 50, 75, 100, 125, 150 และ 252 ppm ต่อเพลี้ยไฟ F. schultzei และวิธีควบคุม ผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นที่ 1500 ppm ที่ 15 นาทีหลังการทดสอบสามารถกำจัดเพลี้ยไฟตัวเต็มวัยได้มากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ การใช้ก๊าซโอโซนร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซไนโตรเจนเพื่อกำจัดเพลี้ยในดอกบัวพบว่าสามารถกำจัดเพลี้ยไฟได้ดีกว่าวิธีควบคุม และระยะเวลาการเก็บรักษานานมากขึ้นจะพบการตายของเพลี้ยไฟเพิ่มขึ้น ส่วนการใช้น้ำโอโซนร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซไนโตรเจน ได้ผลในทำนองเดียวกันและการจุ่มดอกจะมีประสิทธิภาพการจำจัดเพลี้ยไฟได้มากกว่าใช้ก๊าซในระยะเวลาช่วงเดียวกันแต่ไม่สามารถกำจัดเพลี้ยไฟได้ 100 เปอร์เซ็นต์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุวรินทร์ บำรุงสุข
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
suvarin.bu@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-01-15
Date.Modified
2562-01-15
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-AG-M-065-182
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เกษตรศาสตร์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20