ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเตรียมและการศึกษาลักษณะของอนุภาคนาโนลูทีนในเวย์โปรตีนไอโซเลต

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การเตรียมและการศึกษาลักษณะของอนุภาคนาโนลูทีนในเวย์โปรตีนไอโซเลต
Title.Alternative
Preparation and characterization of lutein in whey protein isolate nanoparticles
Creator
นฤมล สุประภากร
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
แคโรทีนอยด์
Subject
เวย์โปรตีนไอโซเลต--การใช้ประโยชน์
Subject
วิทยาศาสตร์การอาหาร--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร--วิทยานิพนธ์
Subject
อนุภาคนาโน
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ลูทีนเป็นสารสำคัญในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่สะสมอยู่บริเวณจอประสาทตามนุษย์ การบริโภคลูทีนมีบทบาทช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมซึ่งสามารถนำไปสู่ภาวะการตาบอดได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการผลิตลูทีนให้มีขนาดอนุภาคนาโน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและดูดซึมลูทีนเข้าสู่ร่างกาย ทั้งในรูปแบบแห้งและรูปแบบอิมัลชันด้วยเทคนิคดีซอลเวชัน โดยจะมีการห่อหุ้มลูทีนด้วยเวย์โปรตีนไอโซเลต เพื่อเพิ่มการปกป้องและส่งผลให้ลูทีนสามารถกระจายตัวในน้ำได้ โดยในการผลิตลูทีนในรูปแบบแห้งได้ทำ การศึกษาผลของสภาวะการผลิต ได้แก่ ระดับพีเอชของสารละลายเวย์โปรตีนไอโซเลต (3, 7 และ 9) ปริมาณของลูทีนต่อเวย์โปรตีนไอโซเลต (1.25:100, 2.50:100, 3.75:100 และ 5.00:100) และปริมาตรเอทานอลที่เติมลงในสารละลายเวย์โปรตีนไอโซเลต (0.25, 0.50 และ 0.75 เท่า) ต่อประสิทธิภาพการห่อหุ้มลูทีนในเวย์โปรตีนไอโซเลต ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ขนาดอนุภาค การปลดปล่อยลูทีนโดยจำลองระบบการย่อยอาหารในหลอดทดลอง และความคงตัวของลูทีนเมื่อทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ (5, 25 และ 40 องศาเซลเซียส) ผลจากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการห่อหุ้มลูทีนมีค่าสูงสุดร้อยละ 91 ที่สภาวะการผลิตที่ระดับพีเอชของสารละลายเวย์โปรตีนไอโซเลตเท่ากับ 9 ปริมาณของลูทีนต่อเวย์โปรตีนไอโซเลตเท่ากับ 2.50:100 และปริมาตรเอทานอลที่เติมลงในสารละลายเวย์โปรตีนไอโซเลตเท่ากับ 0.50 เท่า ผลจากการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากสภาวะการผลิตนี้จะมีลักษณะเป็นอนุภาครูปร่างทรงกลมขนาดเล็กมาต่อกันโดยขนาดอนุภาคของลูทีนในเวย์โปรตีนไอโซเลตที่วัดได้จากเครื่องวัดการกระเจิงแสงแบบไดนามิกส์มีค่าประมาณ 198 นาโนเมตร ขนาดอนุภาคของลูทีนในเวย์โปรตีนไอโซเลตมีแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นในสภาวะการผลิตที่ระดับพีเอชของสารละลายเวย์โปรตีนไอโซเลตมีค่าลดลง ปริมาณของลูทีนต่อเวย์โปรตีนไอโซเลตที่ใช้และปริมาตรเอทานอลที่เติมลงในสารละลายเวย์โปรตีนไอโซเลตมีค่าเพิ่มขึ้น ผลจากการศึกษาปริมาณการปลดปล่อยลูทีนจากอนุภาคลูทีนในเวย์โปรตีนไอโซเลตในสภาวะจาลองระบบการย่อยอาหารในหลอดทดลองพบว่าปริมาณการปลดปล่อยลูทีนมีความสัมพันธ์ขนาดอนุภาคลูทีนในเวย์โปรตีนไอโซเลตที่ผลิตได้โดยลูทีนมีแนวโน้มที่จะถูกปลดปล่อยออกจากอนุภาคลูทีนในเวย์โปรตีนไอโซเลตได้สูงขึ้นเมื่ออนุภาคลูทีนในเวย์โปรตีนไอโซเลตมีขนาดเล็กลง โดยผลจากการศึกษาความคงตัวของลูทีนต่อสภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่า ตัวอย่างที่มีค่าประสิทธิภาพการห่อหุ้มที่สูงจะมีค่าความคงตัวที่สูง โดยการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียส จะทำให้ลูทีนเกิดการเสื่อมสลายไปมากกว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 และ 4 องศาเซลเซียส ส่วนการทดลองการผลิตลูทีนในรูปแบบอิมัลชัน ได้ทำการศึกษาผลของการเติมสารลดแรงตึงผิวมวลโมเลกุลต่ำ (เลซิติน และทวีน 80) ร่วมกับการใช้เวย์โปรตีนไอโซเลตในการห่อหุ้มลูทีน ต่อประสิทธิภาพการห่อหุ้มลูทีน ขนาดอนุภาค การปลดปล่อยลูทีนโดยจำลองระบบการย่อยอาหารในหลอดทดลอง และความคงตัวของลูทีนเมื่อทำการเก็บรักษาโดยใช้อุณหภูมิการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน (4, 25 และ 40 องศาเซลเซียส) ผลจากการทดลองพบว่าการเติมสารลดแรงตึงผิวมวลโมเลกุลต่ำร่วมกับการใช้เวย์โปรตีนไอโซเลตจะทำให้ประสิทธิภาพการห่อหุ้มลูทีนเพิ่มขึ้นโดยที่ขนาดอนุภาคลูทีนที่ถูกห่อหุ้มมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับการใช้เวย์โปรตีนไอโซเลตเพียงอย่างเดียวในการห่อหุ้มลูทีนโดยประสิทธิภาพการห่อหุ้มลูทีนมีค่าประมาณร้อยละ 87.14, 88.47 และ 91.36 และขนาดอนุภาคลูทีนที่ถูกห่อหุ้มมีค่าประมาณ 203, 105 และ 143 นาโนเมตร เมื่อทำการห่อหุ้มลูทีนด้วยเวย์โปรตีนไอโซเลตเพียงอย่างเดียว เวย์โปรตีนไอโซเลตร่วมกับเลซิติน และเวย์โปรตีนไอโซเลตร่วมกับทวีน 80 ตามลำดับ ผลจากการศึกษาการปลดปล่อย ลูทีนออกจากตัวห่อหุ้มในสภาวะจำลองระบบการย่อยอาหารในหลอดทดลองพบว่าลูทีนที่ถูกห่อหุ้มด้วยเวย์โปรตีนไอโซเลตร่วมกับทวีน 80 มีค่าปริมาณการปลดปล่อยลูทีนที่สูงที่สุดและผลจากการศึกษาความคงตัวของลูทีนในสภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน พบว่าลูทีนที่ถูกห่อหุ้มด้วยเวย์โปรตีนไอโซเลตร่วมกับเลซิตินมีความคงตัวมากที่สุดต่อทุกอุณหภูมิการเก็บรักษาเมื่อเทียบกับตัวอย่างอื่นๆ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปนัดดา นนทนำ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-01-11
Date.Modified
2562-01-11
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2018-AI-M-053-315
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท. ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33