ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของวิธีการสกัดต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความสามารถในการยับยั้งการเจริญเชื้อ Staphylococcus aureus ของน้ำมันจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของวิธีการสกัดต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความสามารถในการยับยั้งการเจริญเชื้อ Staphylococcus aureus ของน้ำมันจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis
Title.Alternative
Effect of extraction methods on physiochemical properties and anti-Staphylococcus aureus activity of crocodile oil (Crocodylus siamensis)
Creator
สุพินดา บุญยิ่ง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
น้ำมันจระเข้
Subject
Staphylococcus aureus
Subject
สารสกัดจากสัตว์--การใช้ประโยชน์
Subject
สเตรปโตค็อกคัส
Subject
กรดไขมัน
Subject
วิทยาศาสตร์การอาหาร--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: เนื้อเยื่อไขมันจระเข้เป็นผลพลอยได้จากจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis ในประเทศไทย งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลักของเนื้อเยื่อไขมันจระเข้ ชนิดกรดไขมัน และผลของการสกัดน้ำมันจระเข้ด้วยวิธีสกัดสามวิธี ได้แก่ เจียวเปียก เวลา 240, 300, และ 360 นาที เจียวแห้งที่อุณหภูมิต่ำ (100±0.6 องศาเซลเซียส) เจียวแห้งที่อุณหภูมิสูง (132±0.6 องศาเซลเซียส) เวลา 40, 50, และ 60 นาที และเจียวด้วยไมโครเวฟ (กำลังไฟ 800 วัตต์) เวลา 7, 8, และ 9 นาที ต่อผลผลิตและคุณสมบัติเคมีกายภาพและความสามารถยับยั้งการเจริญเชื้อ Staphylococcus aureus ผลการทดลองพบว่าไขมันเป็นองค์ประกอบหลักทางเคมีของเนื้อเยื่อไขมันจระเข้มีปริมาณร้อยละ 84.97 ชนิดกรดไขมันในน้ำมันจระเข้ที่พบมากที่สุดคือ กรดโอเลอิก (ร้อยละ 36.90) กรดลิโนเลอิก (ร้อยละ 27.80) และกรดปาล์มมิติก (ร้อยละ 20.50) วิธีเจียวด้วยไมโครเวฟที่เวลา 8 นาทีให้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับร้อยละ 69.89 รองลงมาคือ เจียวแห้งที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำที่เวลา 40 นาที (ร้อยละ 68.45 และร้อยละ 59.50) และเจียวเปียกที่เวลา 240 นาที (ร้อยละ 50.03) ตามลำดับ ค่าความเป็นกรด ค่าเปอร์ออกไซด์ ค่าสี (L*,a*,b*) และความหนืด ของวิธีการสกัดที่เวลาแตกต่างกันแต่ละวิธี ผลของค่าดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นน้ำมันจระเข้ที่สกัดได้จากวิธีเจียวด้วยไมโครเวฟที่เวลา 9 นาที เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง ค่าไอโอดีน ค่าความคงตัวด้วยวิธี Rancimat ความสามารถต้านออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS ของน้ำมันจระเข้ที่สกัดด้วยวิธีเจียวไมโครเวฟที่เวลา 8 นาที มีค่าสูงสุดเท่ากับ 98.19, 1.80 ชั่วโมง, และ 44.93 ไมโครโมลโทรลอกซ์ ต่อ 100 กรัมของตัวอย่าง ตามลำดับและน้ำมันจระเข้ที่ได้จากวิธีดังกล่าวมีความสามารถยับยั้งการเจริญเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ดีที่สุดลดลงเท่ากับร้อยละ 48.99 ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 25 จุดหลอมเหลวของน้ำมันจระเข้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 31.94 ถึง 32.86 องศาเซลเซียส จุดแข็งตัวโดยสมบูรณ์ของน้ำมันจระเข้ที่ช่วงอุณหภูมิ -61.96 ถึง -61.19 องศาเซลเซียส
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พอใจ ถามากร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
porjai.th@kmitl.ac.th
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-01-11
Date.Modified
2562-01-11
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2018-AI-M-053-310
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท. ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33