ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบทางประสาทสสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารโดยวิธี Hedonic และ scaling

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบทางประสาทสสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารโดยวิธี Hedonic และ scaling
Title.Alternative
The application of software for improving the effciency of sensory evaluation in food products with Hedonic and scaling method
Creator
ทิพย์วัลย์ วงศาทิพย์
Creator
คณิตตา ศิริสุนทร
Subject
อุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Subject
ประสาทสัมผัส
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชมพูนุท สีห์โสภณ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2546
Date.Issued
2562-01-10
Date.Modified
2562-01-29
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Department
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33