ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การลดปริมาณโปรตีนในยางพาราก้อนถ้วยด้วยเอนไซม์ปาเปนในระบบปิด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การลดปริมาณโปรตีนในยางพาราก้อนถ้วยด้วยเอนไซม์ปาเปนในระบบปิด
Title.Alternative
Depropteinization in cup-lump para rubber by adding the papain enzyme in the closed system
Creator
กนกวรรณ คงสม
Creator
สัณฐิติ รุ่งฤทธิ์
Creator
เพชร เนติปัญญา
Subject
โปรตีน -- การทำให้เบาบาง
Subject
ปาเปน
Subject
ยางพารา
Subject
น้ำยาง
Subject
เคมีสิ่งแวดล้อม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราอาจก่อให้เกิดการแพ้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการแพ้โปรตีนในน้ำยางธรรมชาติดังนั้นโครงงานพิเศษนี้จึงได้ทำการศึกษาการลดปริมาณโปรตีนในยางพาราก้อนด้วยเอนไซน์ในสภาวะปิดโดยวิธีวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนด้วยวิธีแบรดฟอร์ดสำหรับในห้องปฏิบัติการจะทดสอบด้วยการเติมเอ็มไซน์ปาเปน พบว่า ชุดทดสอบที่เติมเอมไซน์ปาเปน ปริมาตร600 ไมโครลิตร (ความเข้มข้น 1,071.43 ยูนิต/มิลลิลิตร \)สามารถลดความเข้มข้นของปริมาตรโปรตีนได้มากที่สุด คิดเป็น 12 %เมื่อเทียบกับชุดควบคุมสภาวะเปิด ส่วนการทดสอบพื้นที่จริงโดยการเติมเอนไซม์ปาเปน ปริมาตร 3 มิลิลิตรก่อนทำการกรีดยางพาราและหลังทำการกรีดยางพาราสามารถลดความเข้มข้นของโปรตีนได้ 8 % และ 37 % ตามลำดับเมื่อเทียบกับชุดควบคุมสภาวะเปิด จะเห็นได้ว่าการใส่สารละลายเอนไซน์ปาเปนหลังการกรีดยางพาราสามารถลดความเข้มข้นได้มากกว่าก่อนการกรีดยางพาราเนื่องจากหลังกรีดยางพาราสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิลโดยเอนไซน์ปาเปนได้อย่างทั่วถึง สรุปได้ว่าสามารถลดปริมาณโปรตีนในยางพาราก้อนถ้วยและได้ยางพาราก้อนถ้วยที่มีปริมาณโปรตีนต่ำ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธิปชัย วัฒนวิจารณ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-12-28
Date.Modified
2561-12-28
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีสิ่งแวดล้อม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เคมีสิ่งแวดล้อม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.229.63.28