ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบของสติวเดนต์-นิวแมน-คูล ชิดาร์ก กาเบรียล และไรอัน-ไอนอท-กาเบรียล-เวลสซ์-เอฟเพื่อเปรียบเทียบพหุคูณในกรณีความแปรปรวนเท่ากันสำหรับ 3 ประชากร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบของสติวเดนต์-นิวแมน-คูล ชิดาร์ก กาเบรียล และไรอัน-ไอนอท-กาเบรียล-เวลสซ์-เอฟเพื่อเปรียบเทียบพหุคูณในกรณีความแปรปรวนเท่ากันสำหรับ 3 ประชากร
Title.Alternative
Anefficiency comparison of S-N-K, Sidek, Gabiel, and R-E-G-WF multiple comparison test in case of homogeneity ofvariance for three populations
Creator
จุฑารัตน์ บรรเทิงใจ
Creator
ธงชัย แสงสุวรรณดี
Creator
ธัญญา จามพันธ์
Creator
วราพร สีม่วง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การเปรียบเทียบพหุ (สถิติ)
Subject
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
Subject
สถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงจำลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบของสติวเดนต์–นิวแมน–คูล สถิติทดสอบของชิดาร์กสถิติทดสอบของกาเบรียล และสถิติทดสอบของไรอัน-ไอนอท- กาเบรียล-เวลสซ์-เอฟ สำหรับทดสอบการเปรียบเทียบพหุคูณในกรณีความแปรปรวนเท่ากันสำหรับ 3 ประชากรโดยศึกษาจากข้อมูลที่สุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปรกติและแกมมากำหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ (10,10,10) (20,20,20) (30,30,30) (4,7,10) (14,17,20) และ (24,27,30)ในการคำนวณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1กำหนดค่าเฉลี่ยของประชากรเท่ากับ (6,6,6) และการคำนวณกำลังการทดสอบโดยที่ความแปรปรวนของแต่ละประชากรกำหนดเป็น 3 6 12 และ 18ตามลำดับ กำหนดระดับนัยสำคัญ 3 ระดับ คือ 0.01 0.05 และ 0.1ใช้โปรแกรมอาร์ ในการจำลองและวิเคราะห์ข้อมูล โดยทำการจำลองข้อมูลซ้ำ5,000 รอบในแต่ละสถานการณ์ผลการวิจัยพบว่าสถิติทดสอบของสติวเดนต์–นิวแมน–คูลสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1ได้ทุกสถานการณ์ที่ศึกษา และสถิติทดสอบของไรอัน-ไอนอท-กาเบรียล-เวลสซ์-เอฟ สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1ได้ในบางสถานการณ์ที่ศึกษา เมื่อพิจารณากำลังการทดสอบพบว่าสถิติทดสอบของสติวเดนต์–นิวแมน–คูลมีกำลังการทดสอบสูงที่สุดในทุกสถานการณ์ที่ศึกษาและพบว่ากำลังการทดสอบจะเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นและความแปรปรวนลดลง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อัชฌา อระวีพร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
autcha.ar@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-12-26
Date.Modified
2561-12-26
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
สถิติ
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70