ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพยากรณ์พื้นที่ที่ใช้ในการจัดงานแสดงสินค้า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพยากรณ์พื้นที่ที่ใช้ในการจัดงานแสดงสินค้า
Title.Alternative
Forecasting the occupied space of exhibition market
Creator
อลิษา ฤทธิ์พิทักษ์พงศ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การจัดแสดงสินค้า -- พยากรณ์
Subject
พยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์
Subject
สถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: สหกิจศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาตัวแบบที่เหมาะสมกับการพยากรณ์พื้นที่ที่ใช้ในการจัดงานแสดงสินค้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสถานที่จัดงานแสดงสินค้าแห่งหนึ่งโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนธันวาคมพ.ศ.2559 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน โดยวิธีที่นำมาใช้ได้แก่ วิธีแยกส่วนประกอบวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบโฮลด์และวินเทอร์และวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (MSE)ในการคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมและใช้เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE)ในการแสดงเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงกับค่าพยากรณ์จากการเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ทั้ง 3 วิธีพบว่าวิธีที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์พื้นที่ที่ใช้ในการจัดงานแสดงสินค้าคือวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบโฮลด์และวินเทอร์ซึ่งให้ค่า MSE ต่ำสุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมศรี บัณฑิตวิไล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
somsri.ba@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-12-26
Date.Modified
2561-12-26
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
สถิติ
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251