ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเตรียมและทดสอบสมบัติของเนื้อเยื่อโครงสร้างคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมเซริซิน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การเตรียมและทดสอบสมบัติของเนื้อเยื่อโครงสร้างคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมเซริซิน
Title.Alternative
Preparation and properties of carboxymethylcellulose (CMC)/Sericin scaffolds
Creator
วรรณา พสุธา
Creator
ศิริพร เหรียญเจริญลาภ
Creator
พิมพ์วิไล อ้นทอง
Subject
เคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
แคลเซียมไฮดรอกไซด์
Subject
ไหม -- การวิเคราะห์
Subject
เซริซิน -- การวิเคราะห์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: โครงงานพิเศษนี้ได้ศึกษาการเตรียมเนื้อเยื่อโครงสร้างไฮโดรเจลจากโปรตีนเซริซินที่ได้จากรังไหมขาวและรังไหมเหลืองผสมร่วมกับคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในอัตราส่วนต่างๆ ได้แก่ 100:0, 50:50และ 20:80 โดยขึ้นรูปด้วยวิธีทำแห้งแบบแช่แข็งซึ่งชิ้นงานที่ได้มีลักษณะเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ำและทำการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ สัณฐานวิทยา ความหนาแน่นขนาดรูพรุน ความพรุน ระหว่างไหมทั้งสองชนิด และนำไปทดสอบสมบัติต่างๆได้แก่ สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อนและวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันแล้วนำอัตราส่วนของโปรตีนเซริซินต่อคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 50:50มาปรับปรุวดดยเติมแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ และศึกษาสมบัติต่างๆผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นว่าโปรตีนไหมมีการเรียงตัวแบบเบต้าชีท (β-sheet)คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ผสมเข้าไปทำให้มีลักษณะเป็นรูพรุนมากขึ้นความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ที่อัตราส่วน 50:50 มีความพรุน 70%ซึ่งเหมาะสมที่จะนำไปใช้ทางการแพทย์ เนื้อเยื่อโครงสร้างผสมบวมน้ำลดลงเพราะขนาดรูพรุนเล็กกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อเยื่อโครงสร้างของไหมและเสียรูปเร็วขึ้น เนื่องจากมีคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสความสามรถรับแรงกดอัดได้ดีการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนพบว่าโปรตีนเซริซินผสมเข้ากันได้ดีกับคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเพราะมีอุณหภูมิสลายตัวเดียวเมื่อเติมแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ 0.5 %w/v พบว่า ขนาดรูพรุนเล็กลงการบวมน้ำลดลง อุณหภูมิการสลายตัวเพิ่มขึ้นและสามารถรับแรงกดอัดได้ดีขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-12-25
Date.Modified
2561-12-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
เคมี
Thesis.Descipline
เคมีอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20