ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการเรียงชั้นไอออนโดยการดูดซับและทำปฏิกิริยา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการเรียงชั้นไอออนโดยการดูดซับและทำปฏิกิริยา
Title.Alternative
Automatic instrument for silar method
Creator
พชรพล ชาญโลหะ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ไอออน -- การดูดซึมและการดูดซับ -- การควบคุมอัตโนมัติ
Subject
ฟิล์มบาง -- สมบัติทางแสง
Subject
เครื่องควบคุมแบบโปรแกรม
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: โครงงานพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและผลิตเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการเรียงชั้นไอออนโดยการดูดซับและทำปฏิกิริยาหรือที่เรียกว่าSuccessive layer adsorption and reaction method (SILAR)และศึกษาสมบัติทางแสงและโครงสร้างของฟิล์มบางที่ผ่านกระบวนการ SILARเพื่อวิเคราะห์แผ่นฟิล์มที่ได้จากการดำเนินการกระบวนการ SILARโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติแทนการใช้มนุษย์ ซึ่งออกแบบโดยโปรแกรมSolidWorks และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduinoเป็นบอร์ดควบคุมหลักที่ใช้ควบคุมเครื่องมืออัตโนมัติตั้งเงื่อนไขการทำกระบวนการเรียงชั้นไอออนโดยการดูดซับและทำปฏิกิริยาที่เงื่อนไขต่างๆกัน 4 เงื่อนไขนำฟิล์มที่ได้มาวิเคราะห์คุณสมบัติทางแสงและเปรียบเทียบโดยอาศัยกฎของเบียร์และแลมเบิร์ตในการวิเคราะห์ฟิล์มที่ได้จากกระบวนการได้ข้อสรุปว่าเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการเรียงชั้นไอออนโดยการดูดซับและทำปฏิกิริยานี้สามารถใช้งานได้จริง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิฑูรย์ ยินดีสุข
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
witoon.yi@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-12-25
Date.Modified
2561-12-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ฟิสิกส์
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20