ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การปรับปรุงอัลกอริทึมการผสมพันธุ์ของผึ้งด้วยกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับปัญหาออฟติไมเซชัน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การปรับปรุงอัลกอริทึมการผสมพันธุ์ของผึ้งด้วยกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับปัญหาออฟติไมเซชัน
Title.Alternative
A modified marriagein in honey-bees optimization with a self-organizing ability for optimization problems
Creator
พัชรวดี พูลสำราญ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การหาค่าเชิงการจัดที่เหมาะที่สุด
Subject
ผึ้ง
Subject
อัลกอริทึม
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการปรับปรุงอัลกอริทึมการผสมพันธุ์ของผึ้งด้วยกลไกการเรียนรู้ ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาออฟติไมเซชัน โดยอัลกอริทึมที่นำเสนอแบ่งเป็น 2 โมเดลคือ อัลกอริทึมที่นำเสนอสำหรับปัญหาออฟติไมเซชันเชิงตัวเลขและอัลกอริทึมที่นำเสนอสำหรับปัญหา ออฟติไมเซชันเชิงการจัด ซึ่งทั้งสองโมเดลได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมการสมพันธุ์ของผึ้งแบบดั้งเดิม ดังนี้ 1) ผึ้งนางพญาสามารถเลือกผสมพันธุ์กับผึ้งตัวผู้จากรังอื่นได้ โดย ทำการแบ่งพื้นที่ในการค้นหาคำตอบเป็นพื้นที่รังของผึ้งนางพญาและทำการจัดกลุ่มผึ้งตัวผู้ให้เป็นสมาชิกของรังใดรังหนึ่งด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มแบบฟัซซี และ 2) การคัดเลือกผึ้งตัวผู้จากตัวอ่อนผึ้ง โดยได้มีการกำหนดช่วงชีวิตของผึ้งตัวผู้ไว้เป็นค่าคงที่ ถ้าผึ้งตัวผู้ได้รับการผสมพันธุ์จะตายลง ส่วนผึ้งตัวผู้ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์สามารถดำรงชีวิตต่อไปจนกว่าอายุครบตามที่กำหนดไว้และเมื่อมี ผึ้งตัวผู้ตายลงจึงทำการสุ่มเลือกตัวอ่อนผึ้งขึ้นมาแทนที่ การทดลองในงานวิจัยนี้ได้วัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่นำเสนอสำหรับปัญหาออฟติไมเซชันเชิงตัวเลขด้วยฟังก์ชันมาตรฐานจำนวน 6 ฟังก์ชันและได้เปรียบเทียบผลการทดลองกับอัลกอริทึมการผสมพันธุ์ของผึ้งแบบดั้งเดิม ส่วนอัลกอริทึมที่นำเสนอสำหรับปัญหาออฟติไมเซชันเชิงการจัดได้ทดสอบกับปัญหาการเดินทางของพนักงานขายจำนวน 2 ข้อมูลและได้เปรียบเทียบผลการทดลองกับอัลกอริทึม PGACS ผลการทดลองของทั้งสองโมเดลสรุปได้ว่า อัลกอริทึมที่นำเสนอมีประสิทธิภาพในการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสูงกว่าอัลกอริทึมที่นำมาเปรียบเทียบด้วย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อาริต ธรรมโน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2555
Date.Issued
2561-12-06
Date.Modified
2561-12-06
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2012-17-IT-D-001-002
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33