ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การดัดแปรตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ซิงค์ออกไซด์/ไฮโดรเจนซีเอสเอ็มไฟว์ด้วยเซอร์โคเนียสำหรับการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์ที่อุณหภูมิต่ำ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การดัดแปรตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ซิงค์ออกไซด์/ไฮโดรเจนซีเอสเอ็มไฟว์ด้วยเซอร์โคเนียสำหรับการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์ที่อุณหภูมิต่ำ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Modification of CuZnO/HZSM-5 by zirconia for low temperature dimethyl ether synthesis
Creator
มนตรี ทองคำ
Subject
ตัวเร่งปฏิกิริยา -- วิจัย
Subject
เซอร์โคเนียมออกไซด์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. -- คณะวิทยาศาสตร์ -- วิจัย
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาผลของการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากตัวเร่งปฏิกิริยา คอปเปอร์ซิงค์ออกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยเซอร์โคเนียม (IV) ออกไซด์บนไฮโดรเจนซีเอสเอ็มไฟว์ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์ซิงค์ออกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยเซอร์โคเนียม (IV) ออกไซด์ (CuOZnO-ZrO2) เตรียมด้วยวิธีการตกตะกอนร่วม โดยมีอัตราส่วนโดยน้ำหนักของเซอร์โคเนียมออกไซด์เป็นร้อยละ 0, 1, 3 และ 5 ตามลำดับ ผสมด้วยซีโอไลต์ชนิด HZSM-5 ด้วยเทคนิคทางกายภาพ พิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบโครงสร้างพื้นผิวและปริมาณของธาตุต่าง ๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectrometry, SEM- EDS) พบว่าสัณฐานวิทยามีลักษณะคล้ายทรงกลมและปริมาณเซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO2) ที่ใช้ปรับปรุง มีค่าใกล้เคียงกับอัตราส่วนที่ต้องการ เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD) พบว่า ขนาดผลึกของคอปเปอร์ออกไซด์เล็กลงเมื่อเพิ่มปริมาณเซอร์โคเนียมออกไซด์ โปรแกรมอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยารีดักชันด้วยไฮโดรเจน (Temperature Programmed Reduction: H2-TPR) พบว่า การรีดิวซ์ของคอปเปอร์ออกไซด์ของตัวเร่งปฏิกิริยามีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 209-229 องศาเซลเซียส จากการทำปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยากับแก๊สสังเคราะห์ที่สภาวะในการทำปฏิกิริยาที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ความดัน 4 เมกะปาสคาล อัตราการไหลของแก๊ส (CO/H2/Ar = 48/48/4) 20 มิลลิลิตรต่อนาที และตัวเร่งปฏิกิริยาที่อัตราส่วนโดยนํ้าหนักของคอปเปอร์ออกไซด์ ซิงด์ออกไซด์ต่อไฮโดรเจนซีเอสเอ็มไฟว์ เท่ากับ 2:1 พบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ซิงด์ออกไซด์ที่ปรับปรุงด้วย 3% ของเซอร์โคเนียม (IV) ออกไซด์บนไฮโดรเจนซีเอสเอ็มไฟว์ (3%ZrO2-CuZnO/HZSM-5) ให้ค่าร้อยละการเปลี่ยนของคาร์บอนมอนอกไซด์สูงสุด 28.73 และค่าร้อยละการเลือกเกิดไดเมทีลอีเทอร์ 95.79 ที่อุณหภูมิตํ่าจะให้ค่าร้อยละการเลือกเกิดของไดเมทิลอีเทอร์ที่สูงกว่าที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิตํ่าจะสามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาการขจัดนํ้าบนตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 ได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิทยาศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
science.kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-12-06
Date.Modified
2561-12-06
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33