ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาดีเลย์เกรเดียนต์อันเนื่องมาจากความผิดปกติของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์โดยใช้เครื่องรับจีพีเอส ณ บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาดีเลย์เกรเดียนต์อันเนื่องมาจากความผิดปกติของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์โดยใช้เครื่องรับจีพีเอส ณ บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
Title.Alternative
A study of Ionospheric delay gradient using GPS monitoring stations near Suvarnabhumi Airport, Thailand
Creator
ศราวุฒิ รุ่งเรืองวจีเอก
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ไอโอโนสเฟียร์
Subject
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
Subject
ดีเลย์เกรเดียนต์
Subject
ท่าอากาศยาน--ระบบสื่อสาร
Subject
ระบบจีบาส
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้งานระบบดาวเทียมระบุตำแหน่ง GPS ในการนำร่องอากาศยานในช่วงการลงจอด โดยจะมีระบบ GBAS (Ground-Based Augmentation System) ช่วยในการส่งค่าแก้ไขความผิดพลาดไปให้กับเครื่องรับ GPS บนอากาศยาน เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าปรากฏการณ์ดีเลย์เกรเดียนต์ ซึ่งเกิดจากความไม่สม่ำเสมอของปริมาณอิเล็กตรอนบนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์นั้น จะส่งผลทำให้ค่าแก้ไขความผิดพลาดที่ส่งให้เครื่องรับ GPS บนอากาศยานมีค่าไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะก่อให้ความเสี่ยงในการใช้งานระบบ GBAS โดยค่าดีเลย์เกรเดียนต์นั้นเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของการใช้งานระบบ GBAS ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะนำเสนอกระบวนการตรวจวัดค่าดีเลย์เกรเดียนต์ที่เหมาะสมสำหรับ ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรและละติจูดต่ำ โดยความผิดปกติของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้จะเกิดจากปรากฏการณ์ EPB (Equatorial Plasma Bubble) ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังเวลาพระอาทิตย์ตกดิน โดยในการศึกษาจะอาศัยเครื่องรับ GPS ชนิดสองความถี่ที่ติดตั้งอยู่ที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิจำนวน 3 สถานีโดยจากผลการทดลองจะพบว่าค่าดีเลย์เกรเดียนต์ที่ตรวจวัดได้จะมีค่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30-100 mm/km ซึ่งมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 178 mm/km นอกจากนี้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังได้นำเสนอการออกแบบระบบประเมินความเสี่ยงสำหรับการใช้งานระบบ GBAS สำหรับประเทศไทย ซึ่งจะอาศัยคุณลักษณะของปรากฏการณ์ EPB มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงของการระบุตำแหน่งผิดพลาดของอากาศยาน เพื่อทำการหาค่าพารามิเตอร์การขยาย (Inflation Factor) ที่เหมาะสมสำหรับทำการขยายค่า αvig เพื่อลดความเสี่ยงการใช้งาน GBAS ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยจากผลการจำลองเมื่อกำหนดให้ค่าดีเลย์เกรเดียนต์สูงถึง 500 mm/km พบว่าการขยายค่าพารามิเตอร์ αvig นั้นเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงในการระบุตำแหน่งผิดพลาดของอากาศยานเมื่อเกิดปรากฏการณ์ EPB
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พรชัย ทรัพย์นิธิ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
pornchai.su@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-12-06
Date.Modified
2561-12-06
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-EN-D-018-174
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33