ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาค่าฟลูออเรสเซนต์ควอนตัมยีลด์ของวัสดุ Rhodamine 6G ร่วมกับอนุภาคโลหะนาโนทอง-แพลลาเดียม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาค่าฟลูออเรสเซนต์ควอนตัมยีลด์ของวัสดุ Rhodamine 6G ร่วมกับอนุภาคโลหะนาโนทอง-แพลลาเดียม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Determination of the fluorescence quantum yield of Rhodamine 6G with gold-palladium core-shell nanoparticles
Creator
ภัทรียา ดำรงศักดิ์
Creator
วิฑูรย์ ยินดีสุข
Subject
อนุภาคนาโน -- วิจัย
Subject
แพลเลเดียม -- วิจัย
Subject
ฟลูออเรสเซนต์ควอนตัมยีลด์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- คณะวิทยาศาสตร์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Description.Abstract
อันตรกิริยาระหว่างอนุภาคนาโนโลหะและวัสดุฟลูออโรฟอร์ได้รับถูกศึกษาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในหลายด้าน เช่น เซนเซอร์ชีวภาพ การสร้างภาพตรวจวัดเซลล์ และด้านเซลล์แสงอาทิตย์ การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเมื่อวัสดุฟลูออโรฟอร์ถูกแวดล้อมด้วยอนุภาคนาโนโลหะ ความเข้มแสงที่ถูกปลดปล่อยออกมาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ขึ้นกับระยะห่างระหว่างอนุภาคโลหะและวัสดุฟลูออโรฟอร์ ในงานวิจัยนี้จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติการดูดกลืนและการเปล่งแสงของวัสดุ Rhodamine 6G ในรูปของสารละลายเมื่อถูกแวดล้อมด้วยอนุภาคนาโนโลหะทอง-แพลลาเดียม นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทดลองวัดค่าฟลูออเรสเซนต์ควอนตัมยีลด์ของสารละลาย Rhodamine 6G ในกรณีที่มีและไม่มีการเจืออนุภาคนาโนโลหะทอง-แพลลาเดียมโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ ความเข้มข้นของสาร Rhodamine 6G ที่ศึกษาอยู่ในช่วง 3.53x10-7 ถึง 1.70x10-6 โมลาร์ และค่าความเข้มข้นของอนุภาคนาโนโลหะทอง-แพลลาเดียมมีค่าอยู่ในช่วง 7.06x10-6 ถึง 1.36x10-4 โมลาร์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าฟลูออเรสเซนต์ควอนตัมยีลด์จะมีค่าขึ้นกับความเข้มข้นของสารที่ผสมกัน ความสัมพันธ์ของค่าฟลูออเรสเซนต์ควอนตัมยีลด์และความเข้มข้นของสารจะถูกวิเคราะห์ผ่านวิธีการพื้นผิวตอบสนอง ผลการทดลองและการคำนวณมีค่าแตกต่างกันน้อยกว่า 2%
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิทยาศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
science.kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-12-06
Date.Modified
2561-12-06
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33