ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาไฮโดรเจลบีดจากไคโตซานและกัมแซนแทน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาไฮโดรเจลบีดจากไคโตซานและกัมแซนแทน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Preparation of Chitosan/Xanthan Gum Hydrogel beads
Creator
ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ
Subject
ไคโตแซน -- วิจัย
Subject
แซนแทนกัม -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. -- คณะวิทยาศาสตร์ -- วิจัย
Subject
ไฮโดรเจลบีด -- วิจัย
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมเม็ดไฮโดรเจลจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างไคโตซาน กับแซนแทนกัม โดยมีสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เข้มข้น 1 โมลาร์ และเฟอร์ริกซัลเฟตเข้มข้น 1 โมลาร์เป็นสารเชื่อมโยงทางประจุแบบไดวาเลนต์และไตรวาเลนต์ โดยเริ่มจากเตรียมเม็ดไฮโดรเจลที่มีความเข้มข้นของไคโตชาน 0.5, 1.0 และ 1.5 (%w/v) เม็ดไฮโดรเจลที่ไต้สูตร C5X-CaFel0P, Cl0X-CaFel0P และ C15X-CaFel0P มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 3.95, 3.65 และ 3.81 มิลลิเมตร ตามลำดับ ภาพตัดขวางของเม็ดไฮโดรเจลทั้ง 3 สูตรแสดงลักษณะของชั้นเจลโดยชั้นนอก (Shell) เป็นส่วนของไคโตซาน และชั้นใน (Core) เป็นส่วนของแซนแทนกัม โดยสูตร C5X-CaFel0 มีชั้นเจลที่มีการเชื่อมโยงบริเวณขอบนอกที่หนาที่สุด คือ 0.48 มิลลิเมตร ผลการศึกษาพฤติกรรมการบวมตัวในสภาวะต่างๆ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ไต้แก่ สภาวะจำลองกรดในกระเพาะอาหาร (Simulated gastric fluid: SGF, pH 1.2), สภาวะเลยนแบบลำไส้ (Phosphate buffer solution: PBS, pH 7.4), สภาวะสารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer Solution, pH 7) ที่อุณหภูมิ 25 และ 37°c พบว่า เม็ดไฮโดรเจลทุกสูตรมีความสามารถในการบวมตัวได้นานโดยมีค่าสูงสุด 3,018 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเปอร์เซ็นต์ของแข็งคงเหลือทั้งที่ 1 และ24 ชั่วโมงสูง ผลการศึกษาสมบัติเบื้องต้นของการปลดปล่อยยาพาราเซตามอล ซึ่งเป็นตัวแทนของยากลุ่มละลายนํ้าได้ดีในสภาวะต่างๆ พบว่าสูตร Cl0X-CaFel0P สามารถหน่วงการปลดปล่อยยาได้ดีที่สุด จึงเลือกมาศึกษาพฤติกรรมการปลดปล่อยยาพาราเซตามอลในสภาวะจำลองระบบย่อยอาหาร พบว่ามีการปลดปล่อยยาออกมาเร็วในช่วงต้นขณะที่แช่อยู่ในสารละลาย SGF และสามารถปลดปล่อยยาพาราเซตามอลได้สูงสุด 92% และเมื่อเพิ่มการเชื่อมโยงในส่วนของแซนแทนกัมด้วยการเติมแคลเซียมคลอไรด์ในสูตร Cl0X-CaFel0P* และ Cl0X-CaFel0P** พบว่าทั้ง 2 สูตรมีการหน่วงการปลดปล่อยยาได้มากกว่าสูตร Cl0X-CaFel0
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิทยาศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
science.kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-12-06
Date.Modified
2561-12-06
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33