ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาใช้ PZT บนพื้นฐานการวางตำแหน่งของอะคูสติกเซนเซอร์สำหรับตรวจสอบรอยร้าวในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาใช้ PZT บนพื้นฐานการวางตำแหน่งของอะคูสติกเซนเซอร์สำหรับตรวจสอบรอยร้าวในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
Title.Alternative
Development of PZT based on acoustic sensor placement for crack detecion in term of 2D and 3D
Creator
ปวิช พสุวาณิชย์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Subject
อุปกรณ์ตรวจจับ
Subject
วิศวกรรมการวัดคุม--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เสนอวิธีการตรวจสอบหาตำแหน่งรอยร้าวบนพื้นฐานการวางตำแหน่งของอะคูสติกเซนเซอร์ สำหรับตรวจสอบรอยร้าวในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งเป็นการพัฒนาจากการใช้เพียโซอิเล็กทริกในการตรวจวัดสัญญาณอะคูสติก เพื่อหาตำแหน่งรอยร้าวหรือจุดที่เกิดความ ผิดปกติในรูปแบบ 1 มิติ ของวัสดุชนิดที่เป็นเหล็ก เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรซึ่งในที่นี้เป็นส่วนต่างของเวลาที่ได้รับจากเพียโซอิเล็กทริกเซนเซอร์และนำมาสร้างเป็นสมการในการคำนวณ เพื่อหาตำแหน่งรอยร้าวในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสามารถจัดหาได้ง่ายและมีราคาถูก เพื่อนำมาเชื่อมต่อกับระบบการตรวจวัดและประมวลผลที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมแล็ปวิวและโปรแกรมภาษาซี ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบได้อย่างง่าย จากการทดสอบระบบพบว่า สามารถตรวจสอบสัญญาณรอยร้าวเทียมที่จำลองขึ้นในรูปแบบ 2 มิติได้อย่างถูกต้องโดยมีค่าความคลาดเคลื่อน 0.2 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างอุปกรณ์เฝ้าระวังการแตกร้าว หรือการรั่วของระบบลำเลียงพลังงานหรือวัตถุดิบที่ใช้ภายในระบบอุตสาหกรรมได้ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบสัญญาณรอยร้าวเทียมที่สร้างขึ้นในรูปแบบ 3 มิตินั้นสามารถหาแหล่งกำเนิดสัญญาณรอยร้าวเทียมได้ใกล้เคียง แต่ก็ยังมีค่าความคลาดเคลื่อนบางส่วนสูงถึง 17 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการทดลองใช้วัสดุตัวกลางที่แตกต่างจากรูปแบบ 1 มิติ และ 2 มิติ ทำให้ได้ผลการทดลองออกมีความ คลาดเคลื่อนสูง แต่ยังสามารถนำไปเป็นแนวทางเพื่อศึกษาเพิ่มเติมหรือพัฒนารูปแบบการจัดวางตำแหน่งของตัวเซนเซอร์ให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นได้ต่อไปในอนาคต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิศรุต ศรีรัตนะ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
witsarut.sr@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-12-06
Date.Modified
2561-12-06
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-EN-M-060-067
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการวัดคุม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมการวัดคุม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33