ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของการขาดธาตุอาหารต่อการผลิตไฮโดรเจนของสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของการขาดธาตุอาหารต่อการผลิตไฮโดรเจนของสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว
Title.Alternative
Effect of nutrient deprivation on hydrogen productionby unicellular green algae
Creator
กรกฏ โพธิ์พนา
Creator
ฐิติมา จิตนอก
Creator
พลรัตน์ หลวงพล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ไฮโดรเจน -- การผลิต
Subject
สาหร่ายสีเขียว
Subject
ธาตุอาหารพืช
Subject
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: สาหร่ายสีเขียวสามารถผลิตได้โดยไฮโดรเจนผ่าน 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการสังเคราะห์แสง โดยใช้แสงเป็นแหล่งพลังงานและน้ำเป็นแหล่งอิเล็กตรอนและกระบวนการหมักในที่ไม่มีแสง โดยใช้แป้งที่เก็บสะสมไว้เป็นแหล่งอิเล็กตรอน การผลิตไฮโดรเจนในสาหร่ายสีเขียวจะถูกกระตุ้นโดยการทำงานของเอนไซม์ไฮโดรจีเนส งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการขาดธาตุอาหารต่อการผลิตไฮโดรเจนของสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว 3 ชนิด ได้แก่ Chlamydomonas reinhardtii CC-124, Chlorella sp. 2Sins4 และ Scenedesmus obliquus TISTR 8546 จากการทดลอง พบว่า สาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวทั้ง 3 ชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอาหาร Tris acetate phosphate (TAP) โดยเฉพาะ Chlorella sp. 2Sins4 มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าสาหร่ายอีก 2 ชนิด สาหร่ายทั้ง 3 ชนิดมีอัตราการผลิตไฮโดรเจนสูงที่สุดที่อายุเซลล์ 36 ชั่วโมงและความเข้มข้นของเซลล์เริ่มต้นที่ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตรเท่ากับ 0.8 การขาดซัลเฟอร์สามารถเพิ่มอัตราการผลิตไฮโดรเจนในสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii CC-124 ในขณะที่การขาดโพแทสเซียมสามารถเพิ่มอัตราการผลิตไฮโดรเจนในสาหร่าย Chlorella sp. 2Sins4 และ Scenedesmus obliquus TISTR 8546 สุดท้ายนี้ การขาดธาตุอาหารแบบร่วมไม่ส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของอัตราการผลิตไฮโดรเจนในสาหร่ายสีเขียวทั้ง 3 ชนิด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สรัญญา พันธุ์พฤกษ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
saranya.ph@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-11-26
Date.Modified
2561-11-26
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ชีววิทยา
Thesis.Descipline
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77