ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของการฉีดพ่นสารละลายแคลเซียม-โบรอนทางใบและการขาดน้ำก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลเมล่อนพันธุ์ Crystal 705

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของการฉีดพ่นสารละลายแคลเซียม-โบรอนทางใบและการขาดน้ำก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลเมล่อนพันธุ์ Crystal 705
Title.Alternative
Effect of calcium-boron foliar spray and water deficit before harvest on fruit quality of melon CV.crystal 705
Creator
นรกมล ขำวารี
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เมล่อน--การเจริญเติบโต
Subject
สารละลายแคลเซียม
Subject
โบรอน
Subject
เกษตรศาสตร์--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ต้นเมล่อนในชุดการทดลองที่ได้รับน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการน้ำพืชอ้างอิง ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางลำต้น เช่น ความสูงของต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น ความยาวปล้อง พื้นที่ใบ และค่าความเขียวใบตำแหน่งข้อที่ 9-12 และ 23-25 มีค่ามากกว่าเมล่อนที่ขาดน้ำ 50 เปอร์เซ็นต์ เมล่อนที่ขาดน้ำ 50 เปอร์เซ็นต์ มีการขยายตัวของเส้นรอบวงผลลดลง นอกจากนี้ยังพบว่ามีค่าของน้ำหนักผล ปริมาตรของผล ความหนาของเปลือกและเนื้อของผล จำนวนเมล็ดต่อผลลดลง ในขณะที่มีค่าความแน่นเนื้อของผล ปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และค่า L*มากกว่าผลของเมล่อนในชุดการทดลองควบคุม เมื่อทำการงดน้ำก่อนการเก็บเกี่ยวพบว่า ไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นของต้นเมล่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพบว่าการงดน้ำ 10 วันก่อนการเก็บเกี่ยวส่งผลให้มีค่าของน้ำหนักผลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่พบว่ามีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้และปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์เพิ่มสูงขึ้นเมื่อทำการงดน้ำก่อนการเก็บเกี่ยว และไม่พบปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างการให้น้ำในระดับที่แตกต่างกันกับการงดน้ำก่อนการเก็บเกี่ยวพบว่า สำหรับการทดลองฉีดพ่นแคลเซียมโบรอนที่ความเข้มข้น 500 พีพีเอ็ม พบว่า มีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น ความเขียวใบในใบตำแหน่งข้อที่ 9-12, 23-25 และในใบเลี้ยงลูก มีค่ามากกว่าชุดการทดลองควบคุม ด้านคุณภาพของผลพบว่า ขนาดเส้นรอบวง น้ำหนัก ปริมาตร ความหนาของเปลือกและเนื้อของผล จำนวนเมล็ดต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และปริมาณเพคตินที่ละลายน้ำได้มากกว่าชุดการทดลองควบคุมด้านคุณภาพของผลพบว่า ขนาดเส้นรอบวง น้ำหนัก ปริมาตร ความหนาของเปลือกและเนื้อของผล จำนวนเมล็ดต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และปริมาณเพคตินที่ละลายน้ำได้มากกว่าชุดการทดลองควบคุม เมื่อทำการงดน้ำก่อนการเก็บเกี่ยว พบว่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ สัดส่วนของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ต่อปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และค่า L* มากกว่าชุดการทดลองที่ไม่ได้งดน้ำก่อนการเก็บเกี่ยว ในขณะที่พบว่าการงดน้ำก่อนการเก็บเกี่ยวส่งผลให้มีค่าปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ ปริมาณเพคตินที่ละลายในสารละลาย CDTA, Na2CO3 และ KOH ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่งดน้ำก่อนการเก็บเกี่ยว และพบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างการฉีดพ่นสารละลายแคลเซียมโบรอนกับการงดน้ำก่อนการเก็บเกี่ยวต่อความแน่นเนื้อของผล ปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ สัดส่วนของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ต่อปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ และปริมาณเพคตินที่ละลายในสารละลาย CDTA
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ลำแพน ขวัญพูล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
lampan.kh@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-11-16
Date.Modified
2561-11-16
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-AG-M-065-256
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เกษตรศาสตร์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.136.36