ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> คุณภาพเนื้อสุกรที่ได้รับการเสริมแรคโตพามีนที่ระดับ 20 และ 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในอาหาร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
คุณภาพเนื้อสุกรที่ได้รับการเสริมแรคโตพามีนที่ระดับ 20 และ 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในอาหาร
Title.Alternative
Meat quality of swine finished by diets supplemented with 20 or 40 PPM ractopamine
Creator
กรองแก้ว แก้วถาวร
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เนื้อสุกร--คุณภาพ
Subject
แรคโตพามีน
Subject
อาหารสัตว์--เทคโนโลยีชีวภาพ
Subject
สุกร--อาหาร
Subject
สัตวศาสตร์--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสัตวศาสตร์--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมแรคโตพามีนในอาหารต่อคุณภาพเนื้อของสุกรขุน โดยใช้สุกรขุนลูกผสมสามสาย (ดูร็อค × ลาร์จไวท์ × แลนด์เรซ) น้าหนักเริ่มต้นประมาณ 20 กิโลกรัม จำนวน 30 ตัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการทดลอง ได้แก่ กลุ่มควบคุม (ไม่เสริมแรคโตพามีน) กลุ่มที่เสริมด้วยแรคโตพามีนที่ระดับ 20 และ 40 ppm ในสูตรอาหารระยะ 60-100 กิโลกรัม แต่ละกลุ่มการทดลองประกอบด้วยสุกรจำนวน 10 ตัว (เพศเมีย 5 ตัว และเพศผู้ตอน 5 ตัว) นำไปเลี้ยงในกรงขังเดี่ยว ให้สุกรทุกตัวได้รับน้ำดื่มและอาหารกินอย่างเต็มที่ เมื่อสุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 100 กิโลกรัม ขนส่งสุกรไปยังโรงฆ่าเพื่อฆ่าและตัดแต่งซาก ทำการเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสันนอก(Longissimus dorsi; LD) ของสุกรแต่ละตัวเพื่อนำมาศึกษาคุณภาพเนื้อ ผลการศึกษาพบว่าการเสริมแรคโตพามีนไม่มีผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อ เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำระหว่างการเก็บรักษาที่ 48 ชั่วโมง เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำระหว่างการทำละลาย เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำระหว่างการปรุงสุก ความยาวซาร์โคเมียร์ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใยกล้ามเนื้อ และองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น ไขมัน โปรตีน และเถ้า (P>0.05) ในขณะที่สุกรในกลุ่มที่ได้รับแรคโตพามีนที่ระดับ 20 และ 40 ppm มีค่าสีของเนื้อ ได้แก่ a* (redness) และ b* (yellowness) และปริมาณ ไกลโคเจนต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ค่าแรงตัดผ่านเนื้อพบว่าที่ระยะเวลาการบ่ม 1 และ 5 วัน สุกรในกลุ่มที่ได้รับแรคโตพามีนมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในส่วนของปริมาณคอลลาเจนพบว่าเนื้อสุกรทุกกลุ่มมีปริมาณ คอลลาเจนที่ละลายไม่ได้และปริมาณคอลลาเจนทั้งหมดในกล้ามเนื้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่เนื้อสุกรในกลุ่มที่ได้รับแรคโตพามีนมีปริมาณคอลลาเจนที่ละลายได้ต่่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) และจากการทดลองพบว่าการเสริมแรคโตพามีนไม่มีผลต่อการสลายตัวของโปรตีน troponin T จากการทดลองสรุปได้ว่าเนื้อสุกรที่ได้รับสาร แรคโตพามีนในอาหารจะเหนียวกว่าเนื้อสุกรที่ได้รับอาหารควบคุม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
รณชัย สิทธิไกรพงษ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
ronachai.sit@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-11-15
Date.Modified
2561-11-15
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-AG-M-031-247
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สัตวศาสตร์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Descipline
สัตวศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20