ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลในหม้อน้ำอุตสาหกรรม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลในหม้อน้ำอุตสาหกรรม
Title.Alternative
Biomass burner development in industrial boilers
Creator
ชินภัทร ธุระการ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล--วิทยานิพนธ์
Subject
พลังงานชีวมวล
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล--วิทยานิพนธ์
Subject
เครื่องยนต์--การเผาไหม้
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบ และพัฒนาหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลผง โดยนำแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ในการเผาไหม้ที่ผ่านการจำลองเทียบเคียงกับเตาเผาเชื้อเพลิงถ่านหินผงมาประยุกต์ใช้กับการจำลองเพื่อออกแบบหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลผงชนิดห้องเผาไหม้ช่วย (prechamber)ขนาด 1 MW จากการศึกษาพบว่าหัวเผาชนิดห้องเผาไหม้ช่วยที่มีมุมผนังบริเวณทางออกเท่ากับ 90 องศา สามารถคงความเสถียรภาพในการเผาไหม้ไว้ได้ จึงนำไปสู่การผลิตต้นแบบหัวเผาและระบบสนับสนุนการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลผง สำหรับการทดสอบสมรรถนะของระบบป้อนเชื้อเพลิง จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการขนถ่ายเชื้อเพลิงต่อความเร็วรอบใบสกรูขนถ่าย จะให้ความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นเชิงเส้น โดยสามารถประมาณค่าอัตราการขนถ่ายของชุดสกรูขนถ่ายที่ทำการออกแบบไว้ดังนี้ ms   b (0.0019 f  0.0003) หรือ 0.000632 s b  N ในหน่วยkg/min เมื่อทำการศึกษาเชิงทดลองถึงอิทธิพลของเงื่อนไขการดำเนินการที่มีผลต่อการทำงานของหัวเผา พบว่าขนาดของเชื้อเพลิงที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 mm. จะให้ลักษณะการเผาไหม้ที่มีแนวโน้มไปในทางที่ดี สังเกตเห็นเส้นทางเดินของปฏิกิริยาการเผาไหม้ชาร์ในปริมาณน้อย โดยมุมองศาใบบิด(swirl blades) ที่ 100 องศา จะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสหมุนควงที่ดีภายในห้องเผาไหม้ช่วย ส่งผลให้หัวเผาสามารถคงความเสถียรภาพของการเผาไหม้ และทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องได้ และเมื่อทำการทดลองเพื่อหาย่านการทำงานที่หัวเผา พบว่าต้นแบบหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลผงชนิดห้องเผไหม้ช่วย มีย่านการทำงานที่มีเสถียรภาพอยู่ที่ 300 kW ถึง 500 kW ซึ่งย่านการเผาไหม้ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในอุตสากรรมแปรรูปอาหารขนาดย่อมได้ โดยสามารถนำไปใช้ในการผลิตไอน้ำได้สูงสุดประมาณ 0.5 ตันต่อชั่วโมงที่ความดัน 10 บาร์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จารุวัตร เจริญสุข
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
jarruwat.ch@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-11-09
Date.Modified
2561-11-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-EN-M-030-159
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65