ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โมเดลวิเคราะห์ข่าวกรองโดยใช้นิวรอนเน็ตเวิร์กจากแหล่งข่าวทวิตเตอร์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โมเดลวิเคราะห์ข่าวกรองโดยใช้นิวรอนเน็ตเวิร์กจากแหล่งข่าวทวิตเตอร์
Title.Alternative
Analysis modelling on open-source intelligence-twitter using neuron networks
Creator
วัชรภูมิ์ ไวว่อง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ข่าวกรอง--การวิเคราะห์
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Subject
เครือข่ายสังคมออนไลน์
Subject
วิศวกรรมป้องกันประเทศ--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ศึกษาถึงการเลือกใช้กลุ่มคำในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อนำมาวิเคราะห์โมเดล วิเคราะห์ข่าวกรองโดยใช้นิวรอนเน็ตเวิร์กจากแหล่งข่าวทวิตเตอร์ มารวบรวมประมวลผล และทำการ วิเคราะห์หาค่าความเป็นไปได้ จากโมเดลการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้งานในการพยากรณ์หาความเชื่อมโยงของข้อมูลข่าวกรองแบบเปีด (Open-Source Intelligence, OSINT) โดยทำการวิเคราะห์ทั้งหมด 3 โมเดล เพื่อเปรียบเทียบค่าความแม่นยำในการตรวจหาข่าวกรอง และความเป็นไปได้ของการนำข้อมูลข่าวเปิดในอินเตอร์เน็ต มารวบรวมประมวลผล และสืบค้นหาความ เชื่อมโยงผ่านการใช้งานของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เนื่องจากปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารมีอยู่มากมายบน รูปแบบเว็บไซต์ โดยจะทำการเก็บข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของข้อมูลข่าวกรองที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การประมวลผลแบบหาเครือข่ายความเชื่อมโยง ของข้อมูลดิบที่มีอยู่ และนำไปสู่การสอบสวน เพื่อขยายผล หรือพัฒนาไปสู่การหาเครือข่ายของผู้ต้องสงสัย หรือบุคคลเป้าหมาย ทำการคาดการเหตุการณ์ หรือความรุนแรงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เพื่อสร้างเป็นระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตซึ่งจากผลการทดลองวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการใช้อัลกอริทึมแบบ J48 Decision Tree และ BRFNetwork นั้นให้ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ที่ 0.0214040 และ 0.0015612 ตามลำดับ ในส่วนของอัลกอริทึมแบบ Multi-Layer Perceptron (MLP) นั้น ให้ผลค่าเฉลี่ยความผิดพลาดในการวิเคราะห์ที่น้อยที่สุด คือ 0.0000864 จึงเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนา เพื่อสร้างระบบสืบค้นหาเครือข่ายผู้ต้องสงสัย หรือบุคคลเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อำนาจ ขาวเน
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
amnach.kh@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-11-07
Date.Modified
2561-11-07
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-011-220
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ. ม. (วิศวกรรมป้องกันประเทศ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป้องกันประเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมป้องกันประเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33