ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การปรับปรุงสมรรถนะของเครือข่าย DOCSIS เคเบิลโมเด็มโดยการวิเคราะห์ ค่าดัชนีคุณภาพ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การปรับปรุงสมรรถนะของเครือข่าย DOCSIS เคเบิลโมเด็มโดยการวิเคราะห์ ค่าดัชนีคุณภาพ
Title.Alternative
DOCSIS performance improved by analyzing NQI9 quality index
Creator
ปรณัฐวุฒิ ตั้งสกุล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เคเบิลทีวี
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์--การจำลองระบบ
Subject
โมเด็ม
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นำเสนอการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการเคเบิลโมเด็มในเครือข่าย HFC (Hybrid Fiber Coaxial) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) โดยใช้ค่าจากดัชนีคุณภาพของเครือข่ายทั้ง 9 พารามิเตอร์ เป็นตัวชี้วัดว่า อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย HFC ที่เป็นไปตามมาตรฐาน DOCSIS มีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลจากผูใช้งานเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ในเส้นทางที่ไปด้านหน้า (forward path) และเส้นทางที่ย้อนกลับ (return path) จะถูกรวบรวมผ่านอุปกรณ์ CMTS (Cable Modem Termination System) ซึ่งสื่อสารกับเคเบิลโมเด็มที่จะใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่าย ในบทความนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลใน เครือข่ายโดยใช้ค่าดัชนีคุณภาพชองเครือข่ายทั้ง 9 เพื่อที่จะใช้บอกประสิทธิภาพของเครือข่ายและ สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พิเชฐ ม่วงนวล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
phichet.mo@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-11-07
Date.Modified
2561-11-07
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-010-175
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ. ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33