ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การอบแห้งแบบลมร้อนร่วมกับระบบลดความชื้นในอากาศ สำหรับการอบแห้งข้าวกล้องงอก

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การอบแห้งแบบลมร้อนร่วมกับระบบลดความชื้นในอากาศ สำหรับการอบแห้งข้าวกล้องงอก
Title.Alternative
Hot air drying with an air dehumidification system for germinated brown rice drying
Creator
ปลิดา สุวรรณวิศาล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การอบแห้ง--อุณหภูมิ
Subject
วิศวกรรมเกษตร--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร--วิทยานิพนธ์
Subject
ข้าวกล้องงอก--การอบแห้ง
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อประยุกต์ใช้ระบบอบแห้งแบบลมร้อนร่วมด้วยระบบการลดความชื้น ในอากาศสำหรับการอบแห้งข้าวกล้องงอก โดยมีการศึกษาทั้งในส่วนของการทำงานและประสิทธิผล ของวงล้อดูดความชื้นที่ใช้เพื่อลดความชื้นในอากาศและลักษณะการอบแห้ง พลังงานที่ใช้ในการอบแห้ง และคุณภาพของข้าวกล้องงอกที่ผ่านกระบวนการอบแห้งในระบบดังกล่าว และมีการเปรียบเทียบระบบอบแห้งนี้กับวิธีการอบแห้งแบบลมร้อนแบบปกติ ด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน ร่วมกับวงล้อดูดความชื้นประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ วงล้อดูดความชื้น ส่วนอบแห้ง และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ในการศึกษาการทำงานของวงล้อในส่วนดูดความชื้นในอากาศ และส่วนคืนสภาพสารดูดความชื้น พบว่าระบบวงล้อดูดความชื้นสามารถทำให้ความชื้นในอากาศลดลง และอุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นตามกระบวนการอะเดียแบติก และวงล้อยังได้รับการคืนสภาพสารดูด ความชื้นตามกระบวนการอะเดียแบติกเช่นกัน สำหรับการศึกษาสมบัติของอากาศในห้องอบแห้งแบบ ลมร้อนร่วมกับวงล้อดูดความชื้นและวิเคราะห์ประสิทธิผลของวงล้อดูดความชื้นที่อัตราการไหลของอากาศ 0.04 m3/s และอุณหภูมิอบแห้ง 90°c พบว่าวงล้อดูดความชื้นสามารถทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศลดลงจาก 42.6% (17.5 g water/kg dry air) เป็น 9% (10 g water/kg dry air) ซึ่งอากาศร้อนที่เหลือทิ้งจากกระบวนอบแห้ง เมื่อนำมาแลกเปลี่ยนความร้อนที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศโดยรอบ และนำอากาศนี้ (ความชื้นสัมพัทธ์ 9%, 17.5 g water/kg dry air) มาใช้เพื่อคืนสภาพสารดูดความชื้น พบว่าอากาศที่นำความชื้นออกจากซิลิกาเจลมีความชื้นสัมพัทธ์เป็น 22.9% (25 g water/kg dry air) แสดงให้เห็นว่าซิลิกาเจลภายในวงล้อดูดความชื้นสามารถดูดและคาย ความชื้นออกได้ดี โดยมีค่าประสิทธิผลแบบอะเดียแบติกสูงถึง 98.49% ในการอบแห้งข้าวกล้องงอก ในระบบอบแห้งแบบลมร้อนร่วมกับวงล้อดูดความชื้น โดยการศึกษาอิทธิพลของอัตราการไหลของอากาศ (0.04-0.08 m3/s) และอุณหภูมิอบแห้ง (80-120°C) พบว่ามีอิทธิพลของตัวแปรเหล่านี้ต่อลักษณะการอบแห้ง พลังงานที่ใข้ในการอบแห้ง และคุณภาพของข้าวกล้องงอก อัตราการไหลของอากาศและอุณหภูมิอบแห้งสูงชื้นส่งผลให้อัตราการอบแห้งเพิ่มขึ้น เวลาและพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งลดลง ปริมาณสารกาบามีค่าสูงขึ้นเมื่ออบแห้งที่อุณหภูมิสูงในช่วง 100-120°c แต่ใช้อัตราการไหลของอากาศตํ่าที่ 0.04 m3/s และที่อัตราการไหลของอากาศนี้ยังให้ข้าวกล้องหุงสุกที่มีความแข็งน้อยกว่าด้วย ในการสร้างแบบจำลองการอบแห้งสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชื้นและ เวลาในการอบแห้ง แบบจำลองที่เหมาะสมที่สุด คือ แบบจำลอง Midilli et al. ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจและค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยเป็น 0.9991 และ 0.0045 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอบแห้งแบบลมร้อนแบบปกติที่อัตราการไหลของ อากาศเดียวกันคือ 0.08 m3/s โดยมีอุณหภูมิอบแห้งในช่วง 80-120°C และมีข้าวกล้องเป็นตัวอย่างควบคุม การอบแห้งแบบลมร้อนร่วมกับวงล้อดูดความชื้นให้อัตราการอบแห้งสูงสุด เวลาและพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งน้อยกว่า และมีปริมาณสารกาบาโดยเฉลี่ยมากกว่าการอบแห้งแบบลมร้อนปกติ ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกที่ได้มีปริมาณสารกาบามากกว่าข้าวกล้องปกติประมาณ 9 เท่า มีเนื้อสัมผัสดีกว่า และมีความขาวมากกว่าข้าวกล้องควบคุม สภาวะที่แนะนำสำหรับการอบแห้งข้าวกล้องงอกในงานวิจัยนี้ คือ การอบแห้งแบบลมร้อนร่วมกับวงล้อดูดความชื้นที่อัตราการไหลของอากาศและ อุณหภูมิอบแห้งเป็น 0.08 m3/s และ 120°c ตามลำดับ สภาวะนี้ให้อัตราการอบแห้งสูงสุดมากที่สุด 0.0125 g water/g dry matter min เวลาในการอบแห้งสั้นที่สุด 45 นาที พลังงานที่ใช้การอบแห้งตํ่าที่สุด 0.173 kW-h ปริมาณสารกาบาสูง 13.01 mg/100 g ความแข็ง ความเหนียว และความขาว ปานกลาง 105.77 kgf, 13.20 kgf และ 59.98% ตามลำดับ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
jiraporn.jo@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-11-07
Date.Modified
2561-11-07
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-100-202
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ. ม. (วิศวกรรมเกษตร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33