ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตกรดแอซีติกด้วยเมทานอล จากกระบวนการผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตกรดแอซีติกด้วยเมทานอล จากกระบวนการผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์
Title.Alternative
Feasibility study of acetic acid production by using methanol from purified terephthalic acid process
Creator
นิจิต หงส์บิน
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เมทานอล
Subject
กรดเทเรฟทาลิก
Subject
วิศวกรรมเคมี--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี--วิทยานิพนธ์
Subject
กรดแอซีติก
Description.Abstract
บทคัดย่อ: โครงการนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกรดแอซีติกจากเมทานอลซึ่งเป็นผลพลอยได้ใน กระบวนการผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ของโรงงานที่เป็นกรณีศึกษา และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตสำหรับปฏิกิริยาเมทานอลคาร์บอนิลเลชันที่ศึกษาคือกระบวนการคาทิวา ของบริษัท บีพี เคมิคอลส์ จำกัด ด้วยสารละลายตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ของอิริเดียมและเมทิล ไอโอไดด์ที่มีสารละลายรูทีเนียมเป็นโปรโมเตอร์ และใช้โปรแกรม Aspen Plus Version 9 จำลองกระบวนการผลิต จากข้อมูลกระบวนการผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ พบว่าองค์ประกอบในกระแสที่ออกจากส่วนล่างของหอ กลั่นที่ใช้แยกเมทีลแอซีเทต ประกอบด้วยเมทีลแอซีเทต 60 kg/h เมทานอล 335 kg/h น้ำ 2,400 kg/h และกรดแอซีติก 580 kg/h และเมื่อวิเคราะห์ด้วยการทดลองแบบพื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology) พบว่าต้องแยกเมทิลแอซีเทตและเมทานอล ออกจากน้ำที่เป็นองค์ประกอบหลักด้วยหอกลั่นแบบถาด ชนิด Sieve ขนาด 8 ชั้น ก่อนป้อนร่วมกับสารละลายตัวเร่งปฏิกิริยาย้อนกลับเข้าเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนแบบต่อเนื่องขนาด 325 L เพื่อผลิตกรดแอซีติก ภาวะปฏิบัติการที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยาเมทานอลคาร์บอนิลเลชัน คือ กระแสป้อน ประกอบด้วยเมทิลแอซีเทตและเมทานอล 17.5 wt% อิริเดียม 845 ppm เมทิลไอโอไดค์ 8.5 wt% รูทีเนียม 2,100 ppm น้ำ 14 wt% และกรดแอซีติก 60 wt% อัตราการไหลเชิงมวลรวม 2,211 kg/h ทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ 325 kg/h อุณหภูมิการทำปฏิกิริยา 190°c ความดัน 33 barg กระแสที่ออกจากเครื่องปฏิกรณ์ประกอบด้วยสารละลายตัวเร่งปฏิกิริยาและกรดแอซีติก 2,029 kg/h จากนั้นแยกสารละลายตัวเร่งปฏิกิริยาและกรดแอซีติกโดยใช้ถังเฟลชและหอกลั่นแบบถาด ชนิด Sieve ขนาด 8 ชั้น ได้ผลิตภัณฑ์กรดแอซีติก 722 kg/h ระยะเวลาคืนทุนที่คำนวณเบื้องต้นเท่ากับ 2 ปี 2 เดือน และอัตราผลตอบแทน 58.62% เมื่อกำหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุนขั้นตํ่า 15% โดยยังไม่ได้พิจารณาต้นทุนของระบบท่อ ระบบควบคุม อุปกรณ์วัด และตัวเร่งปฏิกิริยา
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-11-07
Date.Modified
2561-11-07
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-220-197
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ. ม. (วิศวกรรมเคมี)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเคมี
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77