ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อัลกอริทึมค่าเฉลี่ยกำลังสองน้อยสุดที่มีการกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยสมการวีนเนอร์ฮอฟ และการประยุกต์ใช้งาน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
อัลกอริทึมค่าเฉลี่ยกำลังสองน้อยสุดที่มีการกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยสมการวีนเนอร์ฮอฟ และการประยุกต์ใช้งาน
Title.Alternative
A least mean square algorithm based on wiener-hopf equation for initial condition and its applications
Creator
อัญชลี มโนสืบ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
อัลกอริทึม--การวิเคราะห์
Subject
ตัวกรองและการกรอง
Subject
สมการวีนเนอร์ฮอฟ
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นำเสนอวิธีการกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นของตัวกรองสัญญาณแบบปรับตัวได้โดยการวิเคราะห์จากสมการผลตอบสนองของตัวกรองสัญญาณที่อยู่ในรูปของสมการผลต่าง ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นตามสมการวีนเนอร์ฮอฟทำให้ระบบสามารถปรับตัวเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสมได้ที่ขนาดตัวอย่างใด ๆ และค่าความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ยขึ้นอยู่กับการกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นของตัวกรองสัญญาณนี้ วิธีการกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นที่นำเสนอนี้จะถูกนำไปใช้กับอัลกอริทึมแบบค่ากำลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการกำจัดสัญญาณแทรกสอดเพาเวอร์ไลน์ออกจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การดีมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อกและการดีมอดูเลตสัญญาณโอเอฟดีเอ็ม ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีที่นำเสนอกับวิธีการกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นแบบอื่น ๆ นั้นจะใช้การจำลอง ระบบการทำงานบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากผลการจำลองระบบพบว่า ตัวกรองสัญญาณแบบปรับตัวได้ที่มีการกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นที่นำเสนอสามารถกำจัดสัญญาณแทรกสอดเพาเวอร์ไลน์และกู้สัญญาณข่าวสารกลับคืนได้มาได้เร็วกว่า และมีค่าความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ยน้อยกว่าวิธีที่กำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นแบบอื่น ๆ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปราโมทย์ วาดเขียน
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
paramote.wa@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-11-02
Date.Modified
2561-11-02
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-D-018-178
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ. ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20