ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสังเคราะห์กลูโคสด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเซลลูโลส โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา p-TSA และของเหลวไอออนิก [BMIM]HSO4

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การสังเคราะห์กลูโคสด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเซลลูโลส โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา p-TSA และของเหลวไอออนิก [BMIM]HSO4
Title.Alternative
Synthesis of glucose by hydrolysis of cellulose using p-TSA and ionic liquid [BMIM]HSO4
Creator
ธาดา ทรัพย์พิพัฒนา
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เซลลูโลส
Subject
ตัวเร่งปฏิกิริยา
Subject
ของเหลวไอออนิก
Subject
วิศวกรรมเคมี--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี--วิทยานิพนธ์
Subject
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
Description.Abstract
บทคัดย่อ: กลูโคสสามารถผลิตได้จากเซลลูโลสด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบกรด ซึ่งเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรดพาราโทลูอีนซัลโฟนิค (p-TSA: CH3C6H4SO3H H2O) อย่างไรก็ตาม เซลลูโลสเป็นส่วนประกอบของวัสดุลิกโนเซลลูโลสที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ จึงจำเป็นต้องใช้ความร้อนในการทำปฏิกิริยาเพื่อทำลายโครงสร้างของเซลลูโลส งานวิจัยนี้จึงตั้งสมมติฐานว่าในการสลายโครงสร้างเซลลูโลสก่อนการทำปฏิกิริยาอาจทำให้ภาวะที่ใช้ทำปฏิกิริยาสามารถลดลงได้ จึงเลือกใช้ของเหลวไอออนิก (Ionic Liquid) ชนิด [BMIM]HSO4 มาทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเซลลูโลส โดยทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ช่วงที่ท้าการศึกษาคือ ปริมาณน้า 0.1-4 มิลลิลิตร เวลาที่ใช้ทำปฏิกิริยา 1 ถึง 5 ชั่วโมง ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 0.05-0.2 กรัม และปริมาณของเหลวไอออนิกคือ 0.5-2 กรัม ดำเนินปฏิกิริยาภายในขวดก้นกลมปริมาตร 10 มิลลิลิตร ผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) จากการศึกษาพบว่า ภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์กลูโคสคือ เซลลูโลสเริ่มต้น 0.1 กรัม ปริมาณน้ำที่ใช้ 1 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 0.1 กรัม เวลาที่ใช้ทำปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง และปริมาณของเหลวไอออนิก [BMIM]HSO4 0.5 กรัม ซึ่งให้ร้อยละผลได้กลูโคส คือ 64.76 นอกจากนี้ทำการศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์กลูโคสจากเปลือกทุเรียนโดยเปรียบเทียบระหว่างเปลือกทุเรียนที่ทำการสกัดลิกนินและไม่สกัดลิกนิน และศึกษาผลของขนาดอนุภาคของเปลือกทุเรียนในช่วง 106-850 ไมโครเมตร จากการศึกษาพบว่าภาวะที่เหมาะสมคือ เปลือกทุเรียนที่ไม่สกัดลิกนิน 0.1 กรัม ขนาด 106-150 ไมโครเมตร อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ทำปฏิกิริยา 4 ชั่วโมง และปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 0.1 กรัม ซึ่งให้ร้อยละผลได้กลูโคสคือ 11.97
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธนวรรณ พิณรัตน์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
tanawan.pi@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-10-26
Date.Modified
2561-10-26
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-220-194
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ. ม. (วิศวกรรมเคมี)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเคมี
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34