ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยการออกแบบพื้นผิวบนตลับเครื่องสำอางโดยการรับรู้พื้นผิวสัมผัสที่ส่งผลต่อความรู้สึก

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยการออกแบบพื้นผิวบนตลับเครื่องสำอางโดยการรับรู้พื้นผิวสัมผัสที่ส่งผลต่อความรู้สึก
Title.Alternative
The influence of tactile texture design factors on feelings for cosmetic compact cases derived by touching surface sensation
Creator
สิริภัค ฤทธิ์น้ำคำ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
บรรจุภัณฑ์--การออกแบบ
Subject
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการสื่อสารความรู้สึกผ่านองค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยการมอง แต่งานวิจัยนี้ศึกษาการสัมผัสพื้นผิวสื่อสารความรู้สึกเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์ยังมีจำนวนน้อย ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการออกแบบพื้นผิวบนตลับเครื่องสำอางและศึกษาปัจจัยการออกแบบพื้นผิวโดยการรับรู้พื้นผิวสัมผัสที่ส่งผลต่อความรู้สึกใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) โดยการสัมภาษณ์ความรู้สึกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อพื้นผิวสัมผัสบนบรรจุภัณฑ์ โดยใช้แนวความคิดหลักองค์ประกอบศิลป์ 2 มิติ เพื่อออกแบบพื้นผิวบนบรรจุภัณฑ์ ผลการวิจัยสรุปปัจจัยการออกแบบพื้นผิวบนตลับเครื่องสำอาง คือ (1) โครงสร้าง (2) ระยะ/จังหวะของเส้น (3) ที่ว่างของเส้น (4) จำนวนเส้น (ความถี่่เส้น) นำไปสร้างแบบจำลองพื้นผิว (Model study) 36 แบบ ให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสัมผัสพื้นผิว พบว่า 1) ปัจจัยการออกแบบพื้นผิวสัมผัสที่ส่งผลต่อความรู้สึกคล้ายกัน 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ว่างมาก จำนวนเส้น (ความถี่เส้น) น้อยให้ความรู้สึก ตื่นตัว ปราดเปรียว โฉบเฉี่ยว ปั่นป่วนสับสน ตื่นเต้นตกใจ ประหลาดใจ เครื่อนไหว รวดเร็ว พลิ้วไหว อิสระ อ่อนไหว คล่องตัว เป็นต้น 2) ปัจจัยการออกแบบพื้นผิวสัมผัสที่ส่งผลต่อความรู้สึกคล้ายกัน 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยการออกแบบ (1) ระยะ/จังหวะของเส้น ไม่สม่ำเสมอ (2) ที่ว่างระหว่างเส้นน้อย (3) จำนวนเส้นมาก (ความถี่เส้นมาก) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจะให้ความรู้สึก อ่อนไหว คล่องตัว เคลื่อนไหว อิสระ พลิ้วไหว อ่อนไหว ปั่นป่วนสับสน ตื่นเต้นตกใจประหลาดใจ ตื่นตัว เป็นต้น และปัจจัยการออกแบบ คือ (1) ระยะ/จังหวะของเส้น สม่ำเสมอ (2) ที่ว่างระหว่างเส้นมาก (3) จำนวนเส้นน้อย (ความถี่เส้นน้อย) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจะให้ความรู้สึก ติดดิน ชนบทเรียนง่าย สงบ สันโดษ ผ่อนคลาย เป็นกันเอง เปิดเผย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน สบายๆง่ายๆ เป็นต้น และ 3) ปัจจัยการออกแบบพื้นผิวสัมผัสที่ส่งผลต่อความรู้สึกตรงข้ามกัน 3 ปัจจัย คือ ระยะของเส้นไม่สม่ำเสมอ ที่ว่างน้อย จำนวนเส้นมาก ตรงกันข้ามกับกลุ่มปัจจัย ระยะของเส้นสม่ำเสมอ ที่ว่างมาก จำนวนเส้นน้อย พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลจะให้ความรู้สึกที่หลากหลาย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ญาดา ชวาลกุล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
yada.ch@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-10-26
Date.Modified
2561-10-26
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-AR-D-007-050
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (สถ. ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77