ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาระบบจัดการคำร้องขอใช้บริการกับทางหน่วยงานโอเปอร์เรชันภายในองค์กรผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาระบบจัดการคำร้องขอใช้บริการกับทางหน่วยงานโอเปอร์เรชันภายในองค์กรผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน
Title.Alternative
Web application for operation service request in an organization
Creator
สุชัณสินี ลิปิกาพร
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
พนักงานรับโทรศัพท์ -- บริการที่ได้รับ
Subject
โปรแกรมประยุกต์ -- การพัฒนา -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
การจัดการฐานขัอมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
เฟรมเวิร์ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Subject
วิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
สหกิจศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดการคำร้องขอบริการของฝ่ายพัฒนาระบบ ที่ส่งคำร้องขอที่ต้องการให้ฝ่ายโอเปอร์เรชัน (Operation) ให้ช่วยจัดเตรียมทรัพยากรบนเครื่องเพื่อรองรับระบบที่พัฒนาขึ้น และใช้ขอบริการอื่นๆภายหลังการติดตั้งระบบ เช่น การขอสำรองข้อมูลในฐานข้อมูล (Backup Database) เป็นต้น โดยส่งผ่านไปยังระบบเซอร์วิสเดสก์ (Service Desk) ซึ่งเป็นระบบหนึ่งที่ฝ่ายโอเปอร์เรชันใช้ในการทำงานภายในทีม จากแต่เดิมการทำงานจะใช้วิธีการส่งคำร้องขอบริการผ่านทางอีเมล์ซึ่ง ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ใช้งาน เมื่อต้องการย้อนกลับไปค้นหารายละเอียดคำร้องขอบริการครั้งก่อน เพราะไม่มีส่วนจัดเก็บประวัติการดำเนินการกับข้อมูล อีกทั้งรายละเอียดคำร้องขอนั้นจะไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้จัดการโครงการ ทำให้คำร้องขอบริการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นจึงมีส่วนช่วยในการจัดเก็บคำร้องขอบริการที่ผู้ใช้ได้ร้องขอเพื่อให้สะดวกในการค้นหาข้อมูล และทำให้การทำงานมีกระบวนการเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เว็บแอปพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาจาวา (Java) และมีการนำ JSF Framework ซึ่งเป็น MVC Web Framework อย่างหนึ่ง มาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การนำเทคโนโลยีของจาวาอย่าง JPA มาใช้ซึ่งอธิบายถึงการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้จาวาแพลตฟอร์ม อีกทั้งใช้หลักการอย่าง ORM (Object Relational Mapping) เพื่อใช้จัดการการแปลง ข้อมูลระหว่างออบเจ็กต์กับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กฤษฎา บุศรา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kridsada.bu@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-10-25
Date.Modified
2561-10-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33