ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์และทดสอบเตาเผากำเนิดแก๊สสังเคราะห์จากเชื้อเพลิงยางพาราอัดเม็ด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์และทดสอบเตาเผากำเนิดแก๊สสังเคราะห์จากเชื้อเพลิงยางพาราอัดเม็ด
Title.Alternative
Analytical and experimental investigation of wood pellet gasifier
Creator
จุฑามาศ จำเนียรสวัสดิ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล--วิทยานิพนธ์
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล--วิทยานิพนธ์
Subject
ยางพาราอัดเม็ด--การเผาไหม้
Subject
แก๊สชีวภาพ
Subject
เตาเผาแก๊สซิไฟเออร์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์และทดสอบเตาเผากำเนิดแก๊สจากเชื้อเพลิง ยางพาราอัดเม็ด ด้วยเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์ชนิดอากาศไหลขึ้น เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมการเผา ไหม้ของเชื้อเพลิง และอุณหภูมิภายในเตาเผาของขั้นตอนการเผาไหม้ (Combustion zone) ขั้นตอนรีดักชั่น (Reduction zone) ขั้นตอนการกลั่นสลาย (Pyrolysis zone) และขั้นตอนการอบแห้ง (Drying zone) เตาเผาแก๊สซิไฟเออร์ซนิดอากาศไหลขึ้น (Updraft gasifier) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 127 มิลลิเมตร สูง 600 มิลลิเมตร หุ้มด้วยฉนวนเซรามิกไฟเบอร์หนา 2 เซนติเมตร ในการทดลองแต่ละครั้งใช้เชื้อเพลิงยางพาราอัดเม็ด 4.8 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ต่อการทดสอบ 1 ครั้ง โดยมีการป้อนอัตราการไหลอากาศ 3 ระดับ คือ 90, 120, และ 150 ลิตรต่อนาที วัดค่าองค์ประกอบของแก๊สด้วยเครื่องวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบของแก๊ส (Fuel Gas Analyzer Model Testo รุ่น 350-XL) จากผลการทดลองพบว่าที่อัตราการไหลอากาศ 120 ลิตรต่อนาที ให้ค่าองค์ประกอบของแก๊ส H2 สูงสุดที่ 17.73% CO สูงสุดที่ 24.36% C02 สูงสุดที่ 11.13% NO สูงสุดที่ 0.048% NOx สูงสุดที่ 0.050% และอุณหภูมิที่โซนการเผาไหม้สูงสุดเท่ากับ 1274 °C
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-10-22
Date.Modified
2561-10-22
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-030-214
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ. ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65