ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทำลายสำหรับลูกชิ้นหมูโดยเทคนิคการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทำลายสำหรับลูกชิ้นหมูโดยเทคนิคการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Nondestructive detection of quality for pork meatball by near infrared spectroscopy
Creator
สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
Subject
ลูกชิ้นหมู -- คุณภาพ -- วิจัย
Subject
ลูกชิ้นหมู -- การวิเคราะห์ -- วิจัย
Subject
การดูดกลืนแสง -- วิจัย
Subject
สจล -- วิจัย
Subject
สจล.คณะอุตสาหกรรมเกษตร -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
สารบอแรกซ์ จัดเป็นวัตถุห้ามใชัในอาหาร มักจะใส่ในอาหารเพื่อให้อาหารมีความกรอบ และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบได้ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู แต่มันมีพิษและเป็นอันตรายต่อคน โดยเฉพาะเด็กและคนชรา เทคนิคการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรดแบบสะท้อนในช่วงความยาวคลื่น 680-2500 นาโนเมตร ถูกนำมาใช้เพื่อคัดแยกคุณภาพของลูกชิ้นหมู ที่ไม่มีการปนเปื้อนและที่มีการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในระดับความเข้มข้นต่างๆ (50, 100, 300 ppm) ในการทดลองนี้ข้อมูลสเปกตราเฉลี่ยของลูกชิ้นหมูที่นำมาใช้ในการสร้างสมการ จะผ่านกระบวนการปรับปรุงข้อมูลทางคณิตศาสตร์แบบต่างๆ ก่อน และนำข้อมูลมาสร้างสมการโดยวิธี partial least squares regression และวิเคราะห์การอัดแยกด้วยวิธี Partial least squares discriminant analysis (PLSDA) แบ่งกลุ่มตัวอย่างสำหรับสร้างสมการ (calibration set) จำนวน 648 ตัวอย่าง กำหนดค่าเป็น 0 สำหรับลูกชิ้นหมูที่ไม่มีการปนเปื้อนสารบอแรกช์ และ 1 สำหรับลูกชิ้นหมูที่มีการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ลูกชิ้นหมูที่มีการปนเปื้อนสารบอแรกซ์จะมีความยืดหยุ่นสูงกว่าและแปรเปลี่ยนไปตามความเข้มข้น ข้อมูลสเปกตราตั้งต้น (original spectra) สามารถสร้างสมการและนำไปทำนายในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทำนาย (prediction set) จำนวน 454 ตัวอย่าง ได้แม่นยำที่สุด (99.78%) ดังนั้น เทคนิคการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรดแบบสะท้อนมีความเป็นไปได้ ที่จะนำมาใช้ในการคัดแยกคุณภาพแบบไม่ทำลายสำหรับลูกชิ้นหมูที่มีการปนเปื้อนสารบอแรกซ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-09-25
Date.Modified
2561-09-25
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Coverage.Spatial
ลาดกระบัง (กรุงเทพมหานคร)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77