ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสกัดเพคตินจากเนื้อตาลสุกด้วยน้ำโดยไม่ปรับพีเอช : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสกัดเพคตินจากเนื้อตาลสุกด้วยน้ำโดยไม่ปรับพีเอช : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Factors affect pectin extraction process from ripen sugar palm meat by water without pH adjusting
Creator
กิตติชัย บรรจง
Subject
เพกติน -- การสกัด -- วิจัย
Subject
ลูกตาล -- เนื้อ -- วิจัย
Subject
เอสเทอริฟิเคชัน -- วิจัย
Subject
สจล -- วิจัย
Subject
สจล.คณะอุตสาหกรรมเกษตร -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
ในงานวิจัยนี้ดำเนินการโดยใช้เนื้อลูกตาลสุกเป็นวัตถุดิบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการสกัดเพคตินโดยไม่ปรับอุณหภูมิและพีเอซในการสกัด ปัจจัยที่ทำการศึกษาได้แก่ อัตราส่วนนํ้า พีเอซ และอุณหภูมิที่ในการสกัด ซึ่งทำการตรวจสอบผลกระทบต่อผลผลิตเพคตินที่ได้และคุณสมบัติของเพคติน พบว่าอัตราส่วนนํ้าที่ใช้ในการสกัดคือ 1:31:51:71:9 และ 1:11 (เนื้อตาลสุก : นํ้า) ให้ผลไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และผลของการสกัดที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ปรับพีเอซให้ผลผลิตเพคตินสูงที่สุด (25.96 ± 1.75 %) ทำการเลือกสภาวะที่ให้ผลผลิตเพคตินสูงที่สุดคือการสกัดที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ปรับพีเอชนำมาศึกษาคุณสมบัติ ของเพคตินโดยเปรียบเทียบกับการสกัดแบบดั้งเดิมและเพคตินทางการค้า พบว่าคุณสมบัติของเพคตินคือ ปริมาณความชื้น เถ้า และปริมาณของกรดกาแลคทูโรนิค ให้ผลไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P> 0.05) เมื่อเทียบกับการสกัดแบบดั้งเดิม ส่วนผลการวิเคราะห์ระดับการเกิดเอสเทอริพีเคขั่น มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) แต่เพคตินที่ได้จากลูกตาลสุกทั้ง 2 วิธีนั้นยังจัดอยู่ในกลุ่มเพคตินที่มีหมู่เมทอกซิลตํ่าผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถสกัดเพคตินจากเนื้อลูกตาลสุกได้ด้วยน้ำโดยไม่ปรับพีเอซที่ อุณหภูมิห้อง โดยได้เพคตินที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-09-24
Date.Modified
2561-09-24
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89