ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ค้นหารูปแบบการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมโดยใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ค้นหารูปแบบการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมโดยใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Nitrogen fertilizer optimization using rice growth simulation model
Creator
วรพจน์ กรีสุระเดช
Creator
ปัณณวิชญ์ อริยธนะกตวงศ์
Subject
ปุ๋ยไนโตรเจน -- วิจัย
Subject
ข้าว -- การเจริญเติบโต -- แบบจำลอง -- วิจัย
Subject
สจล -- วิจัย
Subject
สจล.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
ปัจจุบันการเกษตรเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากเนื่องจากประสบปัญหาทั้งสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตสูงซึ่งถ้ามีเพียงแต่เป็นเครื่องมือหรือแนวทางการแก้ไขแบบดั้งเดิมนั้นไม่เพียงพอต่อการเพิ่มผลกำไรให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นแนวทางการลดต้นทุนจึงเป็นประเด็นหลักที่จะกล่าวถึงในบทความนี้บทความนี้ได้ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตเฉพาะในส่วนที่มีเปอร์เซนต์ต้นทุนสูงสุดคือปุ๋ย ดังนั้นจึงได้ศึกษาระบบการลดต้นทุนแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบกับแนวทางการลดต้นทุนแบบใหม่โดยอาศัยเทคนิคเจเนติกอัลกอริทีมเพื่อซ่วยค้นหารูปแบบการจัดการที่ทำให้มีต้นทุนการจัดการตํ่าสุด และมีกำไรจากการผลิตสูงสุด ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านไอทีกลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเครื่องมือที่จะข่วยในการตัดสินใจเลือกบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อให้ตอบสนองต่อการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้นดังนั้น บทความวิชาการนี้ได้เปรียบเทียบเทคนิคดั้งเดิม และเทคนิคการพัฒนาแบบจำลองการใส่ปุ๋ยด้วยเจเนติกอัลกอริทึมกับ ฐานความรู้ซึ่งถูกประเมินโดยผลผลิตโดยแบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าวในแบบจำลองการค้นหารูปแบบการใส่ปุ๋ย ที่พัฒนาขึ้นพบว่าเทคนิคการพัฒนาแบบจำลองการค้นหารูปแบบการใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวดังกล่าวสามารถเป็นทางเลือกในการแนะนำการใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวลงได้เมื่อเปรียบเทียบกับการค้นหาการจัดการแบบดั้งเดิม และงานวิจัยอื่นที่มีการนำเทคนิคเจเนติกอัลกอริทีมมาค้นหารูปแบบการใส่ปุ๋ย อีกทั้งเพื่อเป็นแบบจำลองการใส่ปุ๋ยต้นแบบกรณีศึกษาปุ๋ยไนโตรเจนซึ่งเทคนิคการสร้างรูปแบบและพัฒนาทางเลือกของคำตอบสามารถส่งผลต่อแนวทางการผลิตข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและต้นทุนในการจัดการตํ่าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-09-24
Date.Modified
2561-09-24
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.216.28.250