ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Expectations of occupation after graduation of students in B.Sc. (IT) programme at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Creator
ณิศวรา จันทร์เพ็ชร
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -- นักศึกษา -- วิจัย
Subject
บทบาทที่คาดหวัง -- วิจัย
Subject
อาชีพ -- การวางแผน -- วิจัย
Subject
สจล -- วิจัย
Subject
สจล.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
การศึกษาวิจัยนี้ มีชื่อเรื่องว่า “ความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการเลือกอาชีพหลังสำเร็จ การศึกษาและเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จ การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่กำลังศึกษาปีการศึกษา 2557 จำนวน 369 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test, One - Way ANOVA และ วิธีการทางสถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Post-hoc tests) ใช้วิธีของ LSD ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการเลือกประกอบอาชีพนักพัฒนาเกมหรือสื่อประสม (Game/Multimedia Developer) รองลงมา คือ นักเขียนโปรแกรม (Programmer) และนักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester) ตามลำดับ และจากการศึกษาระดับความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา พบว่า ระดับความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านส่วนความคาดหวังด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ความคาดหวังด้านรายได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.44) รองลงมาได้แก่ ความคาดหวังด้านความมั่นคงและความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย = 4.38) และเมื่อเปรียบเทียบ ความคาดหวังจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยผลทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ภูมิลำเนา ชั้นปีการศึกษา แขนงวิชา เหตุผลที่เลือกเรียน อาชีพบิดามารดา รายได้บิดามารดา และพื้นที่ที่ตั้งใจว่าจะทำงานหลังสำเร็จ การศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประเภทการรับเข้า เกรดเฉลี่ยสะสม เงินเดือนที่คาดหวัง ระยะเวลาที่คาดหวัง ว่าจะได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2557
Date.Issued
2561-09-24
Date.Modified
2561-09-24
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Coverage.Spatial
ลาดกระบัง (กรุงเทพมหานคร)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.77.92